Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn

10-11-2017

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: nieuwe instroom; met ontslag bedreigde werknemers; opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 325,5 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 65,5 mln.) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn (incl. uitvoeringskosten). SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo'n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Waarom SectorplanPlus
De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Om de geformuleerde ambitie te bereiken, is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Met het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en daarmee ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?
Werkgevers in zorg en welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tranches intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:
A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)
 
De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden vanaf 14 november 2017 specifiek  gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebondenfuncties worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden, gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure
Het tijdvak waarin opleidingsprojecten voor de 1e tranche kunnen worden aangemeld loopt vanaf 21 november tot en met 5 december 2017.
 
Meer informatie
Meer informatie over SectorplanPlus vindt u op wgvzorgenwelzijn.nl/SectorplanPlus of op de landelijke website sectorplanplus.nl.
Wilt u als werkgever meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Martine Duenk, projectleider SectorplannenPlus: telefoonnummer 088 255 66 50, of stuur een e-mail.