Arbeidsmarktverkenningen zorg en welzijn Oost-Nederland verschenen

18-12-2018

In opdracht van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn heeft Bureau Bartels vier arbeidsmarktverkenningen zorg en welzijn gemaakt voor Oost-Nederland. Het gaat om de  regio’s Achterhoek, Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Uit de arbeidsmarktverkenningen van de werkgeversvereniging volgt een dringende oproep, om meer gemeenschappelijke en innovatieve (arbeidsbesparende) maatregelen, om de oplopende tekorten het hoofd te bieden.

Elke dag neemt het aantal 55-plussers in de sector en de complexiteit van de zorgvraag toe. Tegelijk neemt het aantal jongeren dat werkelijk kan instromen in de voor zorg en welzijn relevante opleidingen volgens het CBS tot 2029 alleen maar af en vallen relatief veel studenten uit tijdens en na hun studie. Door het verhogen van het beroeps- en studierendement valt hierop nog veel winst te behalen. Tenslotte staat ‘de achterdeur’ wagenwijd open. De laatste uitstroomcijfers laten een ‘braindrain’ zien: bijna 40 procent van de uitstromers verlaat zorg en welzijn of laat zich voortaan inhuren als (duurdere) ZZP’er.
 

 
Gemeenschappelijke en innovatieve maatregelen
Om deze majeure ontwikkelingen het hoofd te bieden, is het noodzaak om als werkgevers samen met het onderwijs, gemeenten, zorgkantoren en UWV op regionaal niveau te werken aan strategische personeelsplanning (SPP) en strategische opleidingsplanning (SOP) om zowel nu als in de toekomst te zorgen voor voldoende, bekwaam en breed inzetbaar (en daarmee duurzaam) personeel. Concreet vereist dit acties vanuit de regionale overlegtafels van RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) om de numerus fixus binnen bepaalde opleidingen los te laten en meer mensen (verkort) te scholen. Ook dient het behoud van personeel hoog op de bestuurlijke agenda’s te staan en organisaties te leiden tot (meer aandacht voor) levensfasebewust personeelsbeleid, preventiemaatregelen op fysieke belasting en agressie, aandacht voor mantelzorgers en zelfregie. Daarnaast kunnen de mogelijkheden worden verkend voor (grotere) combinatiebanen en voor maatregelen om langer te kunnen blijven doorwerken. Zo kunnen al de nodige extra werkuren op een gezonde wijze worden ingevuld.
 
Technologie en sociale innovatie
Deze acties alleen zijn echter niet voldoende. De komende tijd is ook de inzet van arbeidsbesparende technologie en sociale innovatie wenselijk. Initiatieven als robotica, domotica, E-health, blockchain en innovatieve werkwijzen in het sociaal en medisch domein vormen daarin belangrijke medicijnen om de arbeidsmarkt gezonder en duurzamer te maken.
 
Arbeidsmarktverkenningen Oost-Nederland

De arbeidsmarktverkenningen zorg en welzijn 2018 zijn terug te vinden op: wgvzorgenwelzijn.nl/publicaties.