Herijking aanpak Commissie Werken in de Zorg

29-06-2020

Onze regio’s krijgen ondersteuning van de commissie Werken in de Zorg over de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (RAAT). De commissie heeft van het ministerie van VWS de taak gekregen de kwaliteit en voortgang van de regionale arbeidsmarktaanpak te stimuleren.

Met het oog op de veranderde situatie onder invloed van de coronacrisis heeft de commissie een gewijzigde opdracht. Deze wijziging betekent onder meer dat de regionale gesprekken die gepland stonden voor dit najaar een andere invulling krijgen. Ook wordt er geen advies per regio meer uitgebracht en laat VWS de koppeling met de SectorplanPlus-subsidie los.

We gaan wel verder op de ingestoken weg
De samenwerking in de regio begint steeds meer vruchten af te werpen. Dit werd ook duidelijk zichtbaar tijdens de coronatijd. Partijen wisten elkaar snel te vinden. Zowel binnen de sector als intersectoraal. Daarbij kwam veel kracht en energie los. Ook als het gaat om mobiliteit van medewerkers. Dus we gaan door op de ingestoken weg, waarin we de adviezen van de commissie ter harte hebben genomen. 

Nieuwe invulling gesprekken commissie
Niet langer gaat de commissie in gesprek met een afvaardiging van de bestuurlijke vertegenwoordigers van iedere regio over de voortgang in de regio’s bij hun aanpak van de tekorten aan personeel. Hiervoor in de plaats komen online gesprekken met kleine groepen personen uit de verschillende regionale netwerken met als doel leren, ophalen van de 'lessons learned' en helpen die verder te brengen.

Bouwstenen nieuwe kabinetsperiode
Deze online gesprekken leveren bouwstenen op voor de aankomende nieuwe kabinetsperiode. Bestuurders vanuit diverse branches binnen zorg en welzijn, het onderwijs (mbo en hbo), gemeenten, zorgverzekeraars / zorgkantoren en regionale werkgeversorganisaties worden uitgenodigd. Zij gaan met elkaar in gesprek over de volgende 4 thema’s:

  • Onderwijsvernieuwing
  • Innovatie,
  • ‘Anders besturen’
  • Behoud & betrokkenheid van zorgprofessionals.

Op dit moment werkt de commissie, in afstemming met VWS en RegioPlus, de precieze aanpak verder uit. Binnen enkele weken volgen uitnodigingen voor de thematische gesprekken.

Meer informatie: