Instroomonderzoek: Instroom studenten stijgt, maar inspanningen blijven nodig

18-09-2019

Het opleiden van genoeg medewerkers voor de toekomstige arbeidsmarkt rondom zorg en welzijn is één van de grootste uitdagingen. Uit onderzoek van Bureau Bartels naar de instroom, deelname en diplomering van studenten binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn blijkt dat de regio het ten opzichte van landelijke cijfers goed doet. Tegenhanger hiervan is echter dat regio Oost-Nederland deze toekomstige potentiële medewerkers hard nodig zal hebben. Actieprogramma’s zoals RAAT en doorlopende inspanningen rondom dit thema blijven daarom onmisbaar.

Om te voorkomen dat de tekorten in de sector te hoog oplopen, zet WGV Zorg en Welzijn met haar leden verstevigd in op instroom, behoud van personeel en sociale en technologische innovatie. Via de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) worden acties op dit vlak op het niveau van de arbeidsmarktregio’s gebundeld, gecoördineerd en afgestemd met alle relevante partijen.

Voor wat betreft het onderwijs liggen de belangrijke ‘focuspunten’ van de RAAT’s op het verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit, het vernieuwen van de opleidingsmogelijkheden en het verbeteren van het opleidings- en sectorrendement. Op deze terreinen wil de werkgevers-vereniging eveneens concrete en meetbare RAAT-doelstellingen formuleren die met werkgevers en betrokken partijen als het onderwijs nagestreefd kunnen worden.

Wanneer we kijken naar voorgaande jaren, zien we dat in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn ten opzichte van de rest van Nederland relatief veel instromers zijn geweest. Bovendien zien we bij de arbeidsmarktregio’s binnen WGV Zorg en Welzijn relatief hoge studie- en sectorrendementen.

Om te weten hoe het staat met de huidige instroom in de sector is vanuit WGV Zorg en Welzijn aan Bureau Bartels gevraagd om een instroomonderzoek uit te voeren voor de (vier) arbeids-marktregio’s waar de RAAT’s tot uitvoering komen. Bekijk het instroomonderzoek hier. Daarnaast is er ook een longread uitgebracht.