Nieuws rondom SectorplanPlus

09-02-2021

Begin december informeerden we u over de landelijke toekenning van in totaal 234,5 miljoen euro voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelde het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over de projectovereenkomst 4e tijdvak, deadlines en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus.

Projectovereenkomst 4e tijdvak 
De afgelopen weken hebben alle aan het 4e tijdvak van SectorplanPlus deelnemende zorgorganisaties een rechtsgeldig ondertekende projectovereenkomst moeten uploaden. Na accordering van die overeenkomst door WGV Zorg en Welzijn is er nu sprake van een formele samenwerking. Daardoor kan, op basis van de juiste verantwoordingsdocumenten, subsidie worden overgemaakt, gerelateerd aan opleidingsactiviteiten binnen het 4e tijdvak. Dit gebeurt periodiek door middel van bevoorschottingsmomenten. De eerstvolgende bevoorschottingsronde staat geagendeerd voor medio april a.s.

Deadlines
Bij een subsidieprogramma horen per definitie deadlines. Voor het vervolg van SectorplanPlus tot september 2022 zijn er weer een aantal deadlines vastgesteld door de landelijke programmaleiding. Deze zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. Ook zal de contactpersoon voor SectorplanPlus binnen uw organisatie hierover nader worden geïnformeerd. We raden iedere deelnemer aan hiervan goed nota te nemen. Het missen van een deadline zal immers tot gevolg hebben dat de subsidie niet zal worden overgemaakt.

Corona-subsidie (maatregel X)
De looptijd van de aanvullende maatregel X voor de extra scholing van mensen in het kader van de coronavirus-problematiek is vastgesteld op 31 maart 2021. Tot die datum kan gebruik worden gemaakt van deze maatregel en van de activiteiten C, D en/of E voor de bijscholing van zittende medewerkers. Mocht uw organisatie alsnog gebruik willen maken van deze ‘corona-subsidie’, dan kunt u contact opnemen met uw regionale projectleider SectorplanPlus. 

Mogelijk vervolg op SectorplanPlus
Zoals bekend loopt SectorplanPlus door tot 23 augustus 2022. Opleidingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus, aangezien de looptijd van het 4e tijdvak dan wordt beëindigd. Inmiddels wordt er binnen de regionale werkgeversverenigingen en koepelorganisatie RegioPlus nagedacht over een mogelijke opvolger van SectorplanPlus. Oftewel een nieuw meerjarig subsidieprogramma, gerelateerd aan het laten volgen van opleidingen en trainingen binnen de eigen organisatie. Op dit moment is daar nog weinig concreets over te melden. Veel zal daarbij immers ook afhangen van het nieuwe kabinet, dat na de verkiezingen van maart a.s. zal gaan aantreden. Mocht uw organisatie een duidelijke mening hebben over wat als positief dan wel negatief werd of wordt ervaren binnen SectorplanPlus, dan horen wij dit graag van u. Bij voorkeur ontvangen wij uw ideeën per mail. 

Bij vragen over het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met uw regionale projectleider SectorplanPlus, Ton van Soest. Ton is bereikbaar per e-mail of telefonisch via 06-20842724.

Klik hier om het nieuwsbericht 'Toekenning middelen tijdvak 4 SectorplanPlus bekend' d.d. 8-12-2020 te lezen.