Stand van zaken SectorplanPlus september 2020

02-09-2020

De Coronacrisis heeft een grote invloed op de maatschappij en al helemaal op de sector Zorg & Welzijn gehad in de afgelopen zes maanden. Het ministerie van VWS heeft daarom al eind maart jl. aangegeven dat (de administratie van) SectorplanPlus volledig ondergeschikt is aan de primaire zorgprocessen van de deelnemers aan deze subsidieregeling. De deadlines van 1 april en 1 juli jl. zijn daarom komen te vervallen.

Recent zijn nu echter hiervoor wel nieuwe deadlines vastgesteld en deze zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. De eerstkomende is nu op 1 oktober a.s. en heeft betrekking op het completeren van alle registraties van het 1e tijdvak en het aanmaken van alle registraties in het 3e tijdvak en het koppelen daaraan van alle deelnemers. Ook dienen vòòr 1 oktober a.s. voor het 3e tijdvak de startdocumenten voor de activiteiten A en B te zijn geüpload. Alle bekende contactpersonen zijn hierover uiteraard per email geïnformeerd. 

Stand van zaken toekenning subsidie 4e tijdvak
Vanwege de Coronacrisis heeft het ministerie van VWS op het moment van schrijven helaas nog steeds geen uitsluitsel gegeven over de hoogte van de toegekende subsidiereservering voor het 4e tijdvak van SectorplanPlus. De verwachting is dat het e.e.a. nu op zeer korte termijn gaat worden gedaan. Zodra dat het geval is, worden alle deelnemende organisaties in het 4e tijdvak per mail op de hoogte gebracht. Aansluitend kan dan ook de Projectovereenkomst voor dat 4e tijdvak binnen de portal worden gegenereerd door de zorginstelling.

COVID-19-Subsidie
VWS heeft recent de hoogte van de vergoedingsbedragen voor medewerkers die in het kader van het coronavirus (COVID-19) extra instromen in Zorg & Welzijn vastgesteld. De vaste vergoeding per medewerker is een subsidiebijdrage in de scholings- en inwerkkosten van werkgevers voor het inzetten van deze medewerkers.

Er worden daarbij twee vaste vergoedingsbedragen gehanteerd, namelijk €750,- per medewerker waar een vorm van loon tegenover staat, en €400,- per medewerker waar geen vorm van loon tegenover staat. Zorginstellingen die een aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het Coronavirus eenvoudig registreren en verantwoorden binnen hun opleidingsproject. Zorgorganisaties die (in december 2019) géén aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend, kunnen alsnog deelnemen aan tijdvak 4 door hun aanvraag voor extra inzet te doen via www.extrahandenvoordezorg.nl of door contact op te nemen met hun regionale projectleider SectorplanPlus (i.c. ondergetekende). Er wordt dan voor deze organisaties een opleidingsproject aangemaakt, waarmee ze gebruik kunnen maken van deze subsidie.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze projectleider SectorplanPlus, Ton van Soest via 06-20842724 of via [email protected].