Voortgangsbericht SectorplanPlus

22-11-2021

In dit bericht leest u de laatste ontwikkelingen rondom SectorplanPlus. Zo bevat het bericht informatie over herzieningsmogelijkheden, subsidie voor inzet van MBO-certificaten, bevoorschottingsrondes en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus. 

Herzieningsmogelijkheden aanvragen SectorplanPlus 4e tijdvak
In september jl. bestond de mogelijkheid om het in december 2019 voor het 4e tijdvak van SectorplanPlus aangevraagde bedrag te laten herzien. Oftewel de optie om aanvullende subsidie aan te vragen. Door een aantal deelnemers is hiervan ook concreet gebruik gemaakt. Recent is duidelijk geworden dat subsidieverstrekker Ministerie van VWS met deze verhogingen volledig akkoord is gegaan. Dit betekent dat er voor deze deelnemers meer mogelijkheden zijn ontstaan om subsidiabele opleidingstrajecten ook daadwerkelijk gesubsidieerd te krijgen. 

Overigens zullen in 2022 nog enkele vergelijkbare herzieningsmomenten worden georganiseerd. De eerste zal al in januari 2022 worden aangeboden. Alle contactpersonen binnen SectorplanPlus (4e tijdvak) worden hierover uiteraard per email nader bericht.

Subsidie vanuit 4e tijdvak SectorplanPlus inzetten voor MBO-certificaten
Het is mogelijk voor deelnemende zorginstellingen om gebruik te maken van de subsidie van SectorplanPlus voor de inzet van MBO-certificaten. Vanaf het moment dat de subsidieregeling vanuit de Nationale Zorgklas stopt, oftewel per 31 december 2021, kan er voor een aantal deelopleidingen tot uiterlijk april 2022 subsidie vanuit SectorplanPlus worden aangevraagd.

Hierbij moet de werkgever wel aan een aantal voorwaarden voldoen en dient er een correcte verantwoording overlegd te worden. Bekijk hier de voorwaarden en het bijbehorende nieuwsbericht.

Bevoorschottingsrondes  
Medio november vindt opnieuw een bevoorschottingsronde inzake SectorplanPlus plaats. Het gaat bij de deelnemers via WGV Zorg en Welzijn in totaal om een bedrag van zo’n 1,2 miljoen euro. Daarmee is er dan inmiddels ruim 11 miljoen euro overgemaakt aan zorginstellingen in de arbeidsmarktregio’s van WGV. De eerstvolgende bevoorschottingsronde staat nu gepland voor februari 2022. Ook de subsidieregeling Covid-19 (met betrekking tot het specifiek opleiden van medewerkers vanwege coronataken), welke gekoppeld was aan het 4e tijdvak van SectorplanPlus, heeft onlangs tot uitbetaling geleid.

Mogelijk vervolg op SectorplanPlus
Zoals inmiddels bekend zal zijn loopt SectorplanPlus nog door tot 23 augustus 2022. Opleidingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus, aangezien de looptijd van het 4e (en laatste) tijdvak dan wordt beëindigd. Inmiddels wordt er binnen de regionale werkgeversverenigingen en hun koepelorganisatie RegioPlus nagedacht over een mogelijke opvolger van SectorplanPlus: Een nieuw meerjarig subsidieprogramma, gerelateerd aan het laten volgen van opleidingen en trainingen binnen de eigen organisatie. Maar wellicht ook een stuk breder, in de vorm van een arbeidsmarktsubsidie. Op dit moment is over zo’n vervolg helaas nog weinig concreets over te melden. Veel zal daarbij immers ook afhangen van het beleid van het toekomstige kabinet en de nieuwe Minister van VWS. Mocht uw organisatie echter nu al een duidelijke mening hebben over wat als positief dan wel negatief werd c.q. wordt ervaren binnen SectorplanPlus, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om dat aan de regionale projectleiders SectorplanPlus te laten weten. Een mail met uw eigen suggesties voor een nieuw subsidieprogramma (met een looptijd van 4 of 5 jaar) wordt dus zeker gewaardeerd.

Bij vragen over het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met uw regionale projectleider SectorplanPlus. Binnen WGV Zorg en Welzijn is dit Ton van Soest, bereikbaar via 06-20842724 en t.vansoest@wgvzorgenwelzijn.nl

Logo_SectorplanPlus.[1].[1]