Afstemming & samenwerking

Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van individuele lidinstellingen is zowel individueel, als collectief (regio)relatiemanagement van groot belang. Daarbij gaat het zowel om de relatie naar bestuurders, als naar medewerkers van de aangesloten instellingen. Via individuele gesprekken wordt informatie opgehaald, om dit vervolgens ook te vertalen in betere en op maat gemaakte diensten. We halen daarnaast input op via de diverse netwerkbijeenkomsten en andere contacten met de leden.

Waardeorganisatie
Het bestuur van de vereniging is breed samengesteld zodat er verbindingen bestaan met de verschillende subregio’s en de diversiteit in werksoorten. Het bestuur fungeert zowel als klankbord, als opdrachtgever voor het verenigingsbureau. Het bestuur legt op zijn beurt verantwoording af aan de algemene vergadering. Binding en betrokkenheid van de leden is een belangrijk thema. De vereniging wil op dit terrein een aantal stappen zetten en zich ontwikkelen tot een waardeorganisatie.

Profilering
Het verknopen van het sectorale belang (voldoende en competente medewerkers) met het regionale belang (optimale arbeidsparticipatie, inschakeling arbeidsreserve, realisering economische groei, innovatie en dergelijke) biedt kansen. Daarom profileert de vereniging zich ook in toenemende mate in regionale overlegplatforms over bovengenoemde onderwerpen. In de ene situatie gaat het om bestuurlijke overlegtafels, elders juist om informeel overleg.

Gesprekspartners daarbij zijn VNO-NCW, MKB, IKT, KvK, provinciale en regionale overheden en in een aantal situaties ook lokale overheden. De gemeenten Enschede, Doetinchem, Zwolle en Apeldoorn krijgen in dat verband extra aandacht. Deze gemeenten vervullen op verzoek van het Ministerie van SZW ook een regisseursfunctie in hun regio. Daarbij is het niet alleen van belang informatie te kunnen genereren op het niveau van de individuele lidinstelling, maar deze ook op branche- en regioniveau zichtbaar te kunnen maken. Gebleken is dat andere stakeholders er sterk aan hechten wanneer zij ‘op maat’ geïnformeerd kunnen worden.

Regionaal niveau
Op regionaal niveau participeert WGV Zorg en Welzijn desgewenst in overlegvormen waar gezocht wordt naar een gezamenlijk werkgeversperspectief. In Twente heeft dit de vorm gekregen van een bestuurlijk en ambtelijk koepeloverleg; in de Achterhoek gaat het om een ambtelijk overleg. Desgevraagd zou de vereniging ook in andere subregio’s aan dergelijke overlegtafels deelnemen.