Symposium ‘Samen werkend leren’

25-11-2022
Tijd: 09.15-16.30 uur
Beschikbare plaatsen: 200

Op vrijdag 25 november is het symposium ‘Samen werkend leren’. Dit symposium wordt georganiseerd door het onderwijs (mbo/hbo) en WGV Zorg en Welzijn, vanuit de werkagenda Onderwijs werkveld 2021 – 2025. Tijdens dit symposium kun jij je laten inspireren door o.a. mooie initiatieven vanuit focusgroep 1, Anders organiseren werkbegeleiding en andere initiatieven uit de regio, waarbij het werkveld en het onderwijs samen aan de slag zijn gegaan om invulling te geven aan de begeleiding van lerenden.

Hoe kunnen het werkveld en het onderwijs de begeleiding van lerenden ‘anders organiseren’?! Waarbij niet het uitgangspunt ‘de tekorten’ is, maar hoe kunnen het werkveld en het onderwijs op andere, vernieuwende manieren samenwerken om lerenden te begeleiden en op te leiden tot goede zorgprofessionals en collega’s. 

Praktische informatie
Wanneer: vrijdag 25 november van 09.15-16.30 uur incl. lunch + borrel
Waar: Landstede Zwolle, Dokterspad 2
Voor wie: het symposium richt zich op bestuurders, adviseurs en managers P&O, adviseurs en managers Leren & Ontwikkelen, opleidingsmanagers, werkbegeleiders, BPV-coördinatoren, praktijkopleiders, docenten en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van lerenden
Door wie: 

Bart_van_Rosmalen
Dagvoorzitter Bart van Rosmalen
Lector Kunst en Professionalisering aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, theatermaker en cellist

Musework_Anouk
Muzische reflectie door Musework
Anouk Saleming (theatermaker en schrijver) en Bart van Rosmalen (lector HKU, theatermaker en cellist) geven een muzische reflectie op het thema van de dag door de kunsten mee te nemen. 

Marc_van_der_Meer
Presentatie Marc van der Meer 
Tijdens het symposium kun jij je laten inspireren door Prof. Dr. Marc van der Meer. Hij is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt, onafhankelijk adviseur mbo-sector en ambassadeur op het thema Leven lang ontwikkelen bij het Actie Leer Netwerk. Van der Meer gaat het o.a. hebben over de Stagenda: ‘De wond in de ogen kijken’ en wat een belangrijke sleutel is om de relatie beroepsopleidingen en arbeidsmarkt beter te begrijpen.

theo_vd_bos erik_mondiraan
Wat klinkt er na?! 
schijfvan5_modelTheo van den Bos en Erik Mondriaan projectleiders
Focusgroep Anders organiseren werkbegeleiding’ introduceren kort het dialooginstrument “De schijf van 5” en nemen de highlights c.q. de bevindingen van de ochtend met je door aan de hand van dit dialooginstrument. 

Hoe ziet de dag eruit? (programma)

  • 09.15-09.45 uur   Inloop
  • 09.45-10.30 uur   Muzikale aftrap door Bart en Anouk en forumdiscussie met 5 panelleden (bestuurder onderwijs, bestuurder zorginstelling, ex-student, praktijkopleiders, docent)
  • 10.30-11.00 uur   Presentatie Stagenda Marc van der Meer
  • 11.00-12.00 uur   Wat klinkt er na n.a.v. forumdiscussie en presentatie Marc, uitkomsten discussie a.d.h.v. schijf van 5 en muzische reflectie
  • 12.00-13.00 uur   Pauze
  • 13.00-14.00 uur   1e workshopronde
  • 14.15-15.15 uur   2e workshopronde en regiotafels Stedenvierkant en Zwolle
  • 15.30-16.00 uur   Plenair programma door Bart en Anouk met muzische reflectie
  • 16.00 uur               Borrel en uitreiking 'schijf van 5'

Tijdens het middagprogramma worden in twee rondes verschillende workshops aangeboden:

Rou-leren op de werkplek
Bekijk de wereld eens vanuit het perspectief van een ander.
Yolande Wieldraayer, BPV-coördinator De Twentse Zorgcentra en Kathinka Eeltink, Senior docent VP/ BPV Expert ROC van Twente

Deze interactieve workshop geeft een inkijkje in de pilot “Werkplekleren” die in samenwerking vanuit De Twentse Zorgcentra en het ROC van Twente is opgezet. 
Om de integratie theorie-praktijk zo optimaal mogelijk te laten zijn komen de docenten tijdens deze pilot naar de instelling in plaats van dat de studenten naar het ROC komen. Er wordt gewerkt aan een vorm van leren waarbij iedereen zich ontwikkelt op zijn eigen wijze. En bij iedereen bedoelen we ook echt iedereen: de student, de zorgprofessional en de docent. Samenwerking in deze driehoek, waarbij iedereen de rol van lerende, werkende en docerende op zich kan nemen, maakt dat er tegemoet kan worden gekomen aan de (individuele) leervragen van studenten, dat de professionals op de afdeling ondersteuning krijgen bij de begeleiding van studenten en dat aan alle betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om zich te blijven ontwikkelen. Kortom: iedereen leert.
Om jullie een inkijkje te geven hoe dat kan werken ga je tijdens deze workshop actief aan de slag: je kruipt in de huid van een ander, vanuit dat perspectief denk je na over leren & ontwikkelen en je kijkt wat je hiervan mee kunt nemen naar je eigen beroepspraktijk.

Extramuraal LeerTeam 
Miriam van den Berg, Coördinator Beroepsopleidingen, TSN Thuiszorg
Nelleke de Vries, docent verpleegkunde, HBOV Hanze Hogeschool
Emma Kolbeek, docent verpleegkunde, MBOV ROC Menso Alting

Het ELT is een samenwerking tussen voltijd HBO en MBO-onderwijs en verschillende Thuiszorgorganisaties. Wij nemen jullie mee in een korte PowerPointpresentatie over het ontstaan en de werkwijze van het extramurale leerteam (ELT). Graag gaan wij vervolgens met jullie als geïnteresseerden in gesprek over anders opleiden in de Thuiszorg. Dit doen we aan de hand van filmpjes van stagiaires en werkbegeleiders van ELT’s.
Eén van belangrijke doelen van het ELT is dat alle betrokkenen, student, werkbegeleider, praktijkopleider en docenten van en met elkaar leren. Belangrijke begrippen binnen het ELT zijn: Verpleegkundig Leiderschap, loslaten, samenwerken, creatief denken en handelen, examens behalen en een minisymposium.
Het ELT is uitgeroepen tot Koploper bij Actieleernetwerk.

Anders begeleiden in de Praktijkroute Noord-Veluwe & Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Elseline Timmer, Opleidingsadviseur, WZU Veluwe, Erik Mondriaan, Procesmanager Hybride leeromgevingen / Deltion College – Landstede, Ingrid Raaijen, leer-werkcoach Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Marleen Holtland werkbegeleider plus
 

De praktijkroute Noord-Veluwe, waar Viattence, WZU-Veluwe, Zorgverlening Het Baken, Deltion en Landstede samenwerken, is een leeromgeving waar iedereen zich kan leren & ontwikkelen. Deze nieuwe kijk op leren en ontwikkelen vraagt van iedereen het loslaten van de oude bekende structuren van school en werk.
Hoe we dit vormgeven, welke successen dat kent maar ook waar we nog verder moeten ontwikkelen willen we met jullie delen in deze workshop.

Het accent zal in deze workshop liggen op een andere invulling van de begeleiding. Elseline Timmer en Erik Mondriaan begeleiden dit gedeelte van de workshop. Ook belichten we in deze workshop de ontwikkelingen binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ingrid Raaijen en Marleen Holtland zal met jullie hun ervaringen delen. 

Beroepspraktijkvorming: De reis van de beginnende professionele held!
Anne Lamers, Senior docent Maatschappelijke Zorg, BPV- Coördinator MZ4  ROC van Twente

Een student doorloopt gedurende de reis van beroepspraktijkvorming verschillende fases. Tijdens deze reis wordt een student vergezeld door werkbegeleiders, praktijkopleiders, collega’s en docenten. Hoe dragen alle betrokkenen bij, dus ook de student aan de reis van beroepspraktijkvorming en wat mag er van elkaar worden verwacht?  
De leidraad in deze workshop is De reis van de Held (Campbell, 1990) en de kenmerkende fases die in vele leer- en verandertrajecten doorlopen worden. Bij de verschillende fases van de reis staan we stil, delen we kennis en inzicht. Ook bespreken we verdiepende en praktijkgerichte mogelijkheden. Ter onderbouwing worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen gedeeld van het in 2021, door mij uitgevoerde master-onderzoek onder praktijkopleiders en studenten: Ontwikkelen van vakmanschap vraagt om leren in verbinding.
Het uiteindelijke doel van de workshop is om de opgedane ideeën en ervaringen als reisbegeleider te kunnen inzetten bij het opleiden en begeleiden van de beginnende professionele held. 

Proeftuinen voor vergaand samenwerken
Marjolein Bron, Team Strategie en Werkveld, HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit.

In deze workshop nemen we de deelnemers mee naar de ervaringen die zijn opgedaan met de zgn. 'Proeftuinen voor Vergaand Samenwerken' die de HAN vanuit de Academie Gezondheid en Vitaliteit samen met een aantal werkveldpartners uitvoert. 
Vanuit het daartoe ingestelde Team Strategie en Werkveld delen we ervaringen en verkennen we wat succesvolle elementen zijn. De Leer- en Innovatie Afdelingen komen aan bod en waarom deze een mooie aanvulling zijn op de Opleidings- en Leerafdelingen.
Tevens leggen we uit wat een DOP’er is (Docent Onderzoeker Praktijk) en waarom deze HAN-medewerkers zo’n cruciale rol spelen bij de innovatie en bij het gezamenlijk creëren van een leer- en innoveercultuur.
Goed om te weten dat de Proeftuinen in nauwe samenwerking met de lectoraten (onderzoeksafdelingen) van de HAN worden uitgevoerd en ook worden begeleid door onderzoek, om de werkzame elementen boven tafel te krijgen.
Laat je inspireren door deze innovatieve collega’s en zet concreet de eerste stap om dit te vertalen naar je eigen praktijk!

Schijf van 5, aandachtsgebieden bij het groeien naar een moderne leer-werkcultuur
Theo van den Bos, Edujet/WGV Zorg en Welzijn senior adviseur L&O en programmaleider “HR=menskracht” beweging

We kunnen niet langer ontkennen dat de groei naar een moderne leercultuur ook een appèl doet op de werkcultuur. Het afgelopen jaar hebben wij, vanuit de Focusgroep “Anders organiseren werkbegeleiding”, bestaande uit mensen van het onderwijs en het werkveld, de succesfactoren van een moderne leer-/werkcultuur in kaart gebracht.
Tijdens deze workshop zullen de uitkomsten in de vorm van een praktische tool “De schijf van 5” gepresenteerd en onderzocht worden. Deelnemers gaan ook zelf aan de slag en worden uitgedaagd om de eerste verbeterpunten voor hun eigen organisatie (onderwijs en/of werkveld) te zoeken. Zodoende ben je in staat om zelfstandig maar ook gezamenlijk werkend te leren en te gaan bouwen aan een gezonde, toekomstbestendige lerende organisatie.

Regiotafel Stedenvierkant: De kracht van de regio
Het arbeidsmarktvraagstuk is een vraagstuk van ons allemaal. De werkdruk in de zorg is hoog. Hoe kunnen we als regio de werkbegeleiding anders organiseren, zodat we als regio voldoende mensen kunnen blijven opleiden? Welke mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn er al? Over een aantal van deze initiatieven willen we graag met de mensen uit de regio in gesprek om elkaar te inspireren en te horen wat ze vanuit het ochtendprogramma en de 1e workshopronde kunnen meenemen naar hun eigen organisatie.

Regiotafel Zwolle/Sectortafel Zorg & Welzijn regio Zwolle: Ontmoeten – inspireren – motiveren 

Tijdens deze regiotafel Zwolle willen de verschillende regionale sectortafels het vraagstuk vanuit het werkveld en het onderwijs ten aanzien van het “anders organiseren van de begeleiding” van lerenden met je bespreken om inzichtelijk te maken wat er nodig is om meer leer- en werkplekken te creëren. De sprekers in het ochtendprogramma en de informatie uit de 1e workshopronde kunnen daarbij als inspiratie dienen. Je bent van harte welkom!


Het symposium wordt aangeboden door het MBO (Alfa College, Aventus, Deltion College, Graafschap College, Hoornbeeck College, Landstede, Menso Alting, ROC van Twente) het HBO (HAN, Saxion, VIAA, Windesheim) en WGV Zorg en Welzijn.

Aanmelden Symposium Samen werkend leren 25/11/22

Geef voorkeur workshop aan ronde 1*

Geef voorkeur workshop aan ronde 2*

*Jouw voorkeur is onder voorbehoud mits er voldoende plekken beschikbaar zijn bij de betreffende sessie

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?