Arbo- en verzuimnetwerk

De zorg voor arbeidsomstandigheden in een organisatie is een specialistische en vaak solistische functie. Door complexiteit en verschillende manieren van interpretatie van Arbowetgeving en de Sociale Zekerheid kan het fijn zijn om een sparringpartner te hebben. Elk kwartaal komen er twee netwerken samen: Twente en Regio Zwolle & Stedendriehoek. De netwerkbijeenkomsten worden exclusief voor leden van WGV Zorg en Welzijn georganiseerd. Deelnemers zijn vrij in hun keuze voor een van de twee netwerken. De vereniging faciliteert deze bijeenkomsten en verbindt deelnemers. De deelnemers bepalen met elkaar de agenda en nodigen, waar dat een meerwaarde biedt, externe deskundigen uit.

Arbonetwerk
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren en HRM/P&O adviseurs, die arbo in hun portefeuille hebben. Hiervoor worden drie keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisoverdracht en kennisdeling.

Verzuimnetwerk
Dit netwerk voor verzuimcoördinatoren en HRM/P&O adviseurs, die verzuim in hun portefeuille hebben, heeft een meer operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk is ook ruimte om met elkaar te sparren over individuele casuïstiek. Aline Menthen, accountmanager werkgeversdienstverlening van het UWV, en Willeke Nijkamp, arbeidsdeskundige van Vitaal Verder sluiten twee keer per jaar aan en deelnemers hebben dan gelegenheid om specifieke vragen te stellen. 

In 2022 vinden de volgende arbo- en verzuim netwerkbijeenkomsten plaats op de volgende data:

Arbonetwerk regio Oost
06-10-2022
05-12-2022

Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek
10-10-2022

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek
24-11-2022

Seminars
In aanvulling op de netwerkbijeenkomsten worden seminars georganiseerd. Sociale zekerheidsvraagstukken en actualiteiten krijgen hierin een plaats, de nadruk ligt op kennisoverdracht. Deze seminars worden aangeboden aan alle leden van WGV Zorg en Welzijn.  

Meer informatie
Bekijk de agenda voor de inhoud van de diverse netwerken. Wilt u deelnemen aan een van de netwerken of contact over arbobeleid en verzuim? Neem dan contact op met de afdeling Duurzame Inzetbaarheid, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.