Arbo- en verzuimnetwerk

De zorg voor arbeidsomstandigheden in een organisatie is een specialistische en vaak solistische functie. Vanwege complexiteit en verschillende manieren van interpretatie van Arbowetgeving en de Sociale Zekerheid is het fijn elkaar te bevragen, kennis te delen en te sparren met collega’s. Het ARBO-netwerk regio Oost wordt exclusief voor leden van WGV Zorg en Welzijn georganiseerd. De vereniging faciliteert deze bijeenkomsten en verbindt deelnemers. De deelnemers bepalen met elkaar de agenda en nodigen, waar dat een meerwaarde biedt, externe deskundigen uit.

Arbonetwerk
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren en HRM/P&O adviseurs, die arbo in hun portefeuille hebben. Hiervoor worden vier keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisoverdracht en kennisdeling.

Verzuimnetwerk
Dit netwerk voor verzuimcoördinatoren en HRM/P&O adviseurs, die verzuim in hun portefeuille hebben, heeft een meer operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk is ook ruimte om met elkaar te sparren over individuele casuïstiek. Iemand van het UWV en Vitaal Verder sluiten twee keer per jaar aan en deelnemers hebben dan gelegenheid om specifieke vragen te stellen. 

In 2023 vinden de volgende arbo- en verzuim netwerkbijeenkomsten plaats op de volgende data:

Arbonetwerk regio Oost
4 december

Verzuimnetwerk regio Oost (de regio's Twente & Achterhoek en Zwolle & Stedendriehoek zijn samengevoegd).
11 december

Seminars
In aanvulling op de netwerkbijeenkomsten worden seminars georganiseerd. Sociale zekerheidsvraagstukken en actualiteiten krijgen hierin een plaats, de nadruk ligt op kennisoverdracht. Deze seminars worden aangeboden aan alle leden van WGV Zorg en Welzijn.  

Meer informatie
Bekijk de agenda voor de inhoud van de diverse netwerken. Wilt u deelnemen aan een van de netwerken of contact over arbobeleid en verzuim? Neem dan contact op met de afdeling Duurzame Inzetbaarheid, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.