De verkiezingen zijn geweest, in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s prijkte de sector zorg en welzijn bovenaan. Politiek en journalistiek stelt ons deze dagen regelmatig de vraag: wat is er volgens u nodig in de sector? Wat is uw gezamenlijke visie op het zorglandschap? Kan het tekort en de doorontwikkeling van de arbeidsmarkt hier wel los van worden gezien? 

Uit de dialoogsessies met diverse bestuurders bleek dat we bijna allemaal dezelfde droom hebben. Kort samengevat: in ons toekomstige zorgstelstel staat de goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional centraal. Dit moet het leidend principe zijn voor de besturing en organisatie. Alles is erop gericht om deze relatie optimaal te ondersteunen en te faciliteren. Ons zorgstelsel is daarvoor ketengericht. Er zijn geen schotten en we richten ons op de gezondheid en welzijn van de burger. Het financieringssysteem geeft hiervoor ruimte en stimuleert deze ontwikkeling. De zorgprofessional heeft de regie en bepaalt samen met de cliënt wat deze nodig heeft. De focus van deze professional is primair gericht op het welzijn van de cliënt. Vervolgens wordt gekeken naar zaken als ziekte of andere belemmerende factoren voor het welzijn. Deze insteek (preventie) vraagt een ander paradigma en daarmee een 

andere manier van werken van onze zorgprofessionals. Zij dienen volgens deze nieuwe principes te worden opgeleid waarbij veel meer gebruik wordt gemaakt van zorgtechnologie. Een mooie ontwikkeling is hoe we met alle onderwijsinstellingen nu samenwerken en een gezamenlijke onderwijsvisie hebben ontwikkeld.  

Om de droom te realiseren is een ketenaanpak in de regio een belangrijke stap. Daarmee pak je met elkaar gezamenlijk de verantwoordelijkheid. In Oost-Nederland ontwikkelen zorg- en welzijnsorganisaties samen met onderwijsinstellingen en anderen pracht initiatieven rondom behoud, instroom, preventie, innovatie en mobiliteit. Het standpunt van uw WGV richting de politiek is daarom: de regio’s zijn prima in staat om deze ketenbrede aanpak te realiseren. De basis die nodig is voor een stabiele eigentijdse regionale arbeidsmarkt. Wil je dit goed organiseren dan is een extra financiële prikkel onmisbaar. Wat mij betreft een gezamenlijke opgave voor zowel het ministerie van VWS als SZW. Want ook vanuit die zijde is krachtenbundeling nodig. 

Susanne Katus
Directeur-bestuurder WGV Zorg en Welzijn