Ko Portengen

Ko Portengen wordt in 2014 bestuurslid van WGV Zorg en Welzijn. Hij is bestuurder van Zorggroep Solis. Daarvoor is hij vanaf 1992 bestuurder geweest van Thuiszorg Oude en Nieuwe Land en daarna vanaf 1997 bestuurder van Verpleeghuizen Stellinghaven. Ko Portengen vervangt in deze functie Hans Arnoldy, die aftreed als bestuurder van Livio.

Jan den Boon

Met ingang van 1 januari 2014 treedt Jan den Boon toe tot de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente. Hij zal o.a. verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid. De heer den Boon is vanaf 2000 werkzaam als uro-gynaecoloog bij de Isala klinieken in Zwolle en heeft daar tevens jarenlang ervaring als voorzitter van het Medisch Stafbestuur. Vanuit deze functie is hij zeer betrokken geweest bij kwaliteit- en veiligheidsaspecten in de zorg.

Witte kruis

Connexxion Ambulancezorg heet vanaf 1 december 2013 Witte Kruis. Hiermee wordt de verzelfstandiging van het ambulancebedrijf binnen de vervoersmaatschappij duidelijker vorm gegeven.

 

 

Anneke Haarsma

Anneke Haarsma is in oktober benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van het Deltion College. Zij volgt daarmee Albert Martens op, wiens zittingstermijn dit schooljaar eindigt. Anneke Haarsma zit sinds 2012 in de Raad van Toezicht, waarvan het laatste half jaar als vice-voorzitter. Anneke Haarsma heeft zitting in meerdere raden van toezicht, o.a. bij Bureau Jeugdzorg Overijssel, Eduvier en Centrum Topsport Ontwikkeling Noord Nederland. Tussen 1993 en 2004 werkte zij als regiomanager bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en als gedeputeerde in de Provinciale Staten van Drenthe.

Titus Vissers

GGNet heeft in oktober interim-bestuurder Titus Vissers op interim-basis benoemd tot lid van de raad van bestuur van GGNet in Warnsveld. Met de aanstelling wil de raad van toezicht bestuursvoorzitter Timo de Grefte, die herstellende is van een langdurige ziekte, ontlasten. Vissers, die tot begin dit jaar actief was als bestuursvoorzitter van zorgcombinatie Noorderboog in Meppel, voert de portefeuille bedrijfsvoering.

 

Raad van bestuur Dimence

De huidige voorzitter van de raad van bestuur, Sybren Bangma gaat in juni 2014 op eigen verzoek met vervroegd pensioen. De overige twee bestuursleden, Ernst Klunder en Herma van der Wal, vormen samen de nieuwe raad van bestuur. Ernst Klunder wordt per 1 januari 2014 benoemd tot voorzitter. Hij werkte onder andere als manager Zorginkoop bij Groene Land Achmea en als manager Financiën & ICT bij Isala klinieken. Herma van de Wal werkte als directeur behandelzaken bij GGZ Drenthe. Vanuit de functie als lid van de raad van bestuur vervult zij tevens de taak van geneesheer-directeur.

Fusie Fatima Zorg en Schreuderhuizen

Roelof Zwier gaat als bestuurder van Schreuderhuizen na 24 jaar met pensioen. Ernst van Drumpt neemt het over als bestuurder van de nieuwe organisatie die ontstaat na de fusie per 1 januari 2014. Het jaar 2014 zien beide organisaties als overgangsjaar. In dit jaar zullen de namen Schreuderhuizen en Fatima Zorg vooralsnog gewoon naast elkaar blijven bestaan. De officiële naam van de fusieorganisatie is Fatima Schreuder Groep.

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]