In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de zorg. De medische mogelijkheden zijn enorm toegenomen en daarmee de hoeveelheid en de kwaliteit van zorg. We vragen ook steeds meer van de zorg.

De toekomstbestendigheid van zorg wordt bepaald door meer dan alleen de groei van de uitgaven of de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt. Toekomstbestendig betekent ook adequaat inspelen op trends en veranderende eisen vanuit de maatschappij. Toekomstbestendig maken vraagt om transformatie. De plaats waar we zorg organiseren, de manier waarop we zorg verlenen en wie zorg gaat verlenen.

Transformatie 

Aandacht voor mantelzorg en zelfredzaamheid passen in het streven naar burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid. De toenemende verantwoordelijkheid van gemeenten voor jeugdzorg, ondersteuning en begeleiding, huishoudelijke hulp en verzorging, sociale en maatschappelijke participatie hebben grote gevolgen voor de sector. Dat geldt evenzeer voor de groter wordende rol van ziektekostenverzekeraars en de afnemende taak van zorgkantoren. 

Ook beroepsorganisaties spelen hier uit kwaliteitsoogpunt een belangrijke rol.

Andere competenties

Voorgestelde veranderingen leiden tot de vraag om andere competenties bij het zorgpersoneel. Uitgangspunten voor de transitie zijn: continuïteit en kwaliteit dienen gewaarborgd te worden; uitvoerings- en frictiekosten worden beperkt en werknemers worden verantwoord van werk naar werk begeleid.

Toekomstbestendig maken vraagt om transformatie.

Verlies en groei

Het feit dat tegelijkertijd sprake is van budgetkortingen maakt dat partijen in deze transitie extra onder druk staan. De bezuinigingen zullen leiden tot banenverlies. Tegelijkertijd is sprake van een autonome groei van de vraag, waardoor op termijn het arbeidsmarktperspectief in de sector weer gunstig wordt. 

Tegengestelde meningen en visies 

Terwijl bij veel organisaties sprake is van onduidelijkheid over hun toekomstige rol en functie, geldt dat evenzeer voor de individuele medewerkers. De politieke realiteit leert dat de beleidsbepaling over de toekomst van zorg en welzijn onderdeel is van een landelijk debat, waarin sprake is van tegengestelde meningen en visies.

Sociaal pact

Voor werkgevers ligt hier een grote opgave. Het eerste sociaal pact, waarin afspraken zijn gemaakt hoe de transities gefaciliteerd kunnen worden, is met de ondertekening door alle stakeholders in Twente een feit. Een consistent (overheids)beleid gericht op de langere termijn kan dit initiatief ondersteunen.