Werkgevers in Ommen en Hardenberg kunnen een beroep doen op het sectorplan dat vanuit de regio Zuidoost-Drenthe is ingediend. Jammer genoeg is het niet gelukt voldoende handen op elkaar te krijgen voor een intersectoraal mobiliteitsplan voor Zwolle en omgeving. De aanvraag die vanuit dit gebied werd ingediend is primair gericht op bedrijven in de sectoren transport en logistiek. Ook in de Stedendriehoek is het niet gelukt voldoende draagvlak te krijgen voor een vervolgaanvraag gericht op de bevordering van intersectorale mobiliteit."

Looptijden

WGV Zorg en Welzijn kreeg in de periode mei - juli 2014 goedkeuring voor de vier aanvragen uit de eerste en tweede tranche. Voor de beide plannen uit de eerste tranche betekende dit dat activiteiten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 subsidiabel waren. Voor de andere plannen was dat 1 juni 2014. Normaliter is de looptijd van de plannen maximaal 2 jaar, maar voor BBL- en hbo duale trajecten is sprake van een uitloopperiode. Omdat een scholingstraject maximaal 24 maanden subsidiabel is en nog in het najaar van 2015 BBL-trajecten van start zijn gegaan, is formele afwikkeling van de plannen pas in september 2017 aan de orde. 

Gerard: "Inmiddels lopen we tegen de 6.000 deelnemers. 2.210 dossiers zijn op dit moment beoordeeld en afgerond. Veel dossiers kunnen nog niet worden beoordeeld omdat trajecten nog niet zijn afgerond, of de bewijslast die voor de beoordeling noodzakelijk is, nog niet volledig is aangeleverd." 

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat het landelijke mobiliteitsplan van Actiz, GGZ Nederland en VGN de beoogde resultaten niet gaat halen. Een groot deel van de toezegde middelen is ‘teruggegeven’. Minister Asscher heeft echter onlangs aan de Tweede Kamer laten weten dit bedrag (28 miljoen euro) wel te zullen oormerken voor de oplossing van mobiliteitsvraagstukken in de zorgsector. Hoe die middelen worden ingezet is echter nog niet duidelijk. 

Het blijkt lastig alle stakeholders tevreden te stellen. Dat zijn er nogal wat. Het agentschap SZW, het ministerie van SZW, VWS, de Tweede Kamer; allemaal willen ze weten hoe het staat met de voortgang van de plannen. Maar ja, dat is logisch. De sectorplannen zijn vandaag de dag nu eenmaal de panacee voor alle arbeidsmarktvraagstukken. • 

Intersectoraal mobiliteitsplan Twente

Met de goedkeuring van het Twentse intersectorale mobiliteitsplan kan Twente beschikken over 14,5 miljoen euro om de Twentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. De ruim 7 miljoen euro die minister Asscher beschikbaar stelt, maakt het Twentse werkgevers mogelijk dit te ‘matchen’ met een evenredig bedrag om zo minimaal 1.300 mensen aan een (andere) baan te helpen. Het plan richt zich zowel op mensen die van werk-naar-werk begeleid kunnen worden in hetzelfde beroep, als op mensen die compleet moeten worden omgeschoold. 

Daarbij wordt ingezet op legio activiteiten en maatregelen. Zo moeten arbeidsmakelaars de vraag van bedrijven en instellingen helder krijgen en daar een passend arrangement voor gaan samenstellen. Het plan voorziet ook in ruimte voor individuele trajectbegeleiding, die per kandidaat op maat kan worden aangeboden. Klik hier voor meer informatie