WGV Zorg en Welzijn heeft de arbeidsmarktverkenning 2015 uitgebracht. Centraal in de rapportage staan de trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn:

- Mensen met een zorgvraag wonen zo lang mogelijk thuis.
Ondersteunende technologie wordt nu pas echt ondersteunend.
- De krimp in de VVT zal tot 2017 voortzetten.
- Ook in de curatieve zorg is sprake van krimp.
- Het aantal kleinschalige woonvormen neemt in alle sectoren toe.
- Van medewerkers worden hogere opleidingsniveaus en andere competenties gevraagd.
- De behoefte aan hoog opgeleide verpleegkundigen stijgt.
- De druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe.
- Er komt meer ruimte voor regionale maatwerkafspraken tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
- Een deel van de krimp wordt gecompenseerd door gemeenten die zorgmedewerkers in dienst nemen, de groei van het aantal ZZP-ers en het outsourcen van ondersteunende diensten.

Krimp

De sector bevindt zich in een transitie-periode. Na een lange periode van groei is sinds een paar jaar sprake van krimp. Deze krimp doet zich voor in alle werkvelden, met uitzondering van de eerstelijn. Verwacht wordt dat ook in 2016 nog sprake zal zijn van verlies van werkgelegenheid.

Omdenken

In een transformatietijdperk is het doortrekken van ontwikkelingen uit het verleden naar de toekomst niet zinvol. Zo’n periode vraagt om ‘omdenken’ en daarmee om een fundamentele herbezinning op het vraagstuk van de toekomstige personeelsvoorziening in de regio. Er liggen grote kansen om de sector zorg en welzijn te profileren. Niet ten koste van elkaar, maar met elkaar. Voorwaarde is dat de sector zich rondom het thema personeel en arbeidsmarkt opstelt als één werkgever met een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid; namelijk het kwantitatief en kwalitatief voorzien van de sector van personeel om daarmee de huidige hoogstaande zorg ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Download de verkenning

Download de 4 verschillende edities van de arbeidsmarktverkenning via www.wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktonderzoek