In het maartnummer van ons BestuurdersMagazine hebben we u verteld over de herijking van onze strategische koers. Welke koers moet de vereniging komende jaren volgen? Wat verwachten de leden van de vereniging? Waarop kunnen we van toegevoegde waarde zijn?

Onder leiding van ‘De Argumenten-
fabriek’ hebben leden, bestuur en bureauorganisatie samen een koers uitgezet. “Een koers die past bij deze tijd én die perspectief biedt voor een toekomst waar ‘lijderschap’ plaats maakt voor leiderschap”, aldus Fenna Eefting, voorzitter bestuur WGV Zorg en Welzijn. De koers / het strategisch beleidsplan 2017-2020 en het daaruit voortvloeiende werkplan 2017 zijn op 5 december jl. afgetikt tijdens de Algemene Leden-
vergadering. 

Bestuur en bureauorganisatie hebben in een aantal bijeenkomsten trends en ontwikkelingen, die van belang zijn voor het beschrijven van de koers van de vereniging, besproken.

Zij hebben daarbij een aantal ‘hoofdstromen’ onderkend. In aanvulling daarop zijn de belangrijkste interne factoren benoemd die de vereniging maken tot wat zij momenteel is.

Directeur Gerard Nederpelt: “Tegen de achtergrond van deze in- en externe factoren zijn vier dilemma’s vastgesteld waarover het bestuur met de leden van gedachten heeft gewisseld. Dilemma’s waarbij van de vereniging een nadrukkelijke keuze wordt verwacht en waarover de meningen en opvattingen van de leden uiteen kunnen lopen.” Tijdens een viertal regionale bijeenkomsten met de leden zijn de diverse opties besproken en de voor’s en tegen’s hiervan naast elkaar gezet. De uitkomsten daarvan zijn door het bestuur gewogen en vertaald in een nieuw koersdocument.