Dashboard RAAT

Aan het regionale dashboard Arbeidsmarkt in beeld is het dashboard RAAT voor de regio Oost-Nederland toegevoegd. Het dashboard laat zien wat het resultaat is van diverse inspanningen die gepleegd worden in het kader van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Bekijk de dashboard RAAT van de vier arbeidsmarktregio’s: Achterhoek - Regio Zwolle - Stedendriehoek & Noord-Veluwe - Twente


Commissie Werken in de Zorg

In oktober vonden de bestuurlijke voortgangsgesprekken tussen gespreksdelegaties uit de vier arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland en de commissie Werken in de Zorg plaats. De gespreksdelegaties bestonden uit afgevaardigden van zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en zorgkantoren. 

De insteek van de commissie is om vanuit de doelen van het Actieprogramma Werken in de Zorg, te kijken naar de voortgang die in de regio’s geboekt wordt om de arbeidsmarktproblematiek terug te brengen.

De commissie adviseert over te nemen stappen, helpt mee om goede praktijken te identificeren en te delen en om knelpunten en ontwikkelvragen te signaleren en te agenderen. In het gesprek stonden de voortgang, kansen en uitdagingen over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg- en welzijnssector in Oost-Nederland centraal.  

De gesprekken hebben geleid tot een advies op maat met een aantal regiospecifieke aanbevelingen. Het advies van de commissie kunnen de regio’s gebruiken bij de uitwerking en verwezenlijking van de ambities. Het advies per regio kunt u hier downloaden.

Regio Achterhoek 
De regio Achterhoek is op haar eigen wijze aan de slag met de arbeidsmarktproblematiek. De urgentie wordt gevoeld en samenwerking in plaats van concurrentie staat op de voorgrond. Partijen vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie om kwalitatief goede zorg te leveren. 

Aanbevelingen:
- Het stellen van concrete doelen op de regionale actielijnen.
- Het opstellen van een concrete innovatieagenda voor de regio.
- Eerder in gesprek gaan met medewerkers en hen te blijven betrekken, hiermee werken aan behoud.
- Vanuit goed werkgeverschap inspelen op de ZZP trend. 

Regio Stedendriehoek Noord-Veluwe

De commissie ziet een regio waar de bestuurlijke betrokkenheid rondom het arbeidsmarktvraagstuk nog grotendeels georganiseerd moet worden. De urgentie wordt zeker gevoeld en vanuit de werkgeversorganisatie zijn ook diverse verkenningen uitgezet om de specifieke regionale opgaven scherp te krijgen.

Wat positief opvalt in de regio is dat vanuit het hbo wordt aangegeven dat de beweging naar ‘meer samen’ zeker wordt gevoeld. Bovendien doen studenten tijdens hun opleiding veel meer activiteiten binnen de zorgorganisaties dan voorheen. De rendementen van de hbo- en mbo-opleidingen zorg & welzijn liggen boven het landelijk gemiddelde.