In 2020 gaat het nieuwe strategische meerjarenprogramma Samen Regionaal Sterk van start. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 december jl. zijn het werkplan en de begroting 2020 goedgekeurd. Wat mag een organisatie van de vereniging verwachten? Het antwoord op die vraag is: op welke wijze denkt u dat de vereniging u kan helpen? De vereniging is een service-organisatie die vooral vraaggestuurd wil opereren.

De sector zorg en welzijn drijft op de beschikbaarheid en kwaliteit van voldoende adequaat toegeruste vakkrachten. De vereniging is opgericht om werkgevers in de sector in regionaal verband met elkaar te verbinden. Hoe? Door te informeren en adviseren, te agenderen en te faciliteren en soms door ‘hands on’ te implementeren. 

Hoe staat het nu met de personeelsvoorziening? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Waar zitten de tekorten? Sorteren ondernomen acties al effect? 

Is er een gedeelde visie over de toekomst van de zorg en is ons handelen daarop afgestemd? Om hier antwoorden op te geven, laat de vereniging onderzoek doen en wordt een denktank geformeerd om toekomstscenario’s te doordenken op gevolgen voor de arbeidsmarkt. 

Informatie, communicatie & netwerken

Kennis heeft pas waarde wanneer deze bij de juiste persoon terecht komt en wordt gebruikt. Dit raakt de communicatie en netwerkfunctie van de vereniging. Er worden verschillende instrumenten ingezet, o.a. websites, voorlichtingsbijeenkomsten, social media, folders en één-op-één gesprekken. Vanaf 2020 wordt een maandelijkse, verenigingsbrede nieuwsbrief toegevoegd aan de communicatiemiddelen. 

De vereniging maakt onderdeel uit van een netwerk en probeert dat netwerk ook verder te activeren door onderlinge verbindingen te stimuleren.