Sinds 1 januari 2015 is de sector zorg en welzijn in Nederland drastisch veranderd. De gedachte achter de transitie was dat burgers met een zorgbehoefte langer thuis kunnen blijven wonen en dat de zorgverlening efficiënter wordt als deze lokaal op wijkniveau georganiseerd is. De meeste gemeenten hebben gekozen voor een interprofessionele aanpak. Een veelvoorkomende vorm is het sociaal wijkteam: een groep professionals uit verschillende disciplines en verschillende organisaties, die gezamenlijk de zorgbehoefte van de burgers in de buurt kan vervullen. Het opzetten van dergelijke interprofessionele teams is echter niet eenvoudig. Zowel gemeenten, zorgorganisaties als zorg- en welzijnsprofessionals worstelen met de vraag hoe dergelijke teams het beste kunnen worden georganiseerd.

Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken

Doel van het onderzoeksproject ‘Professioneel Samenwerken in de Wijk’ was te achterhalen welke factoren bijdragen aan succesvolle samenwerking tussen professionals met verschillende disciplines binnen een team, en aan succesvolle samenwerking met het informeel netwerk, zoals mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk.

Sinds november 2014 is een team van onderzoekers binnen Hogeschool Windesheim bezig met het beantwoorden van deze vragen, i.s.m. meer dan 20 praktijkpartners, waaronder WGV Zorg en Welzijn, verschillende thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, een huisartspraktijk, Stichting de Kern, organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgers, gemeenten en Denktank Noord. Zo heeft een landelijk vragenlijstonderzoek plaatsgevonden onder professionals in interprofessionele teams en zijn vijf van dergelijke samenwerkings-
verbanden in de regio op de voet gevolgd.

Ontwikkeling Samenwerkingsthermometers

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het succes van de samenwerking in interprofessionele teams vooral afhangt van sociale processen, bijvoorbeeld de manier waarop de taakverdeling tot stand komt, of de mate van reflexiviteit binnen het team. Met behulp van de opgedane kennis zijn samenwerkingsthermometers ontwikkeld: digitale tools waarmee interprofessionele teams eenvoudig zelf hun samenwerking kunnen testen en verbeteren. Deze tools zijn vanaf november 2016 gratis online te gebruiken.


Symposium 8 november

Op 8 november 2016 vindt het openbaar slotsymposium plaats bij Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar de resultaten van het onderzoek en de ontwikkelde thermometers worden gepresenteerd. Daarnaast is Han Noten, voorzitter van de Transitiecommissie van de VNG en burgemeester van Dalfsen, keynote spreker. In workshops kunnen de deelnemers kennismaken met verschillende tools en instrumenten om de samenwerking in wijkteams en met het informele netwerk te verstevigen. •

Meer informatie?

Meer over het project en Hoe de digitale samenwerkingsthermometer werkt


Monique Mensen, projectleider