"Zorgen voor een veilige zorgverlening. Zowel de Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen (WKKGZ) als het Waarschu-
wingsregister helpen daarbij. Maar u moet ook zelf aan het werk.” Aan het woord is Frans Landstra, eigenaar van Hanze advocaat. “Het draait om een breder bewustzijn bij zorgorganisaties.”

Waarschuwingsregister, doet u al mee?

Al deelnemer aan het Waarschuwingsregis-
ter Zorg & Welzijn? Het initiatief van RegioPlus draagt bij aan meer veiligheid in de zorg. Centrale gedachte is dat personen voor 2 of 4 jaar in het register geplaatst worden, zodat nieuwe werkgevers gewaarschuwd zijn. Plaatsing kan alleen na aangifte én als er voldoende bewijs is. Het moet dus gaan om een verdenking van een strafrechtelijk delict.

WKKGZ, melden van incidenten

In de WKKGZ is een meldplicht opgenomen. Ook bij ernstig verwijtbaar disfunctioneren. De definitie daarvan is heel ruim en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) adviseert om bij twijfel altijd melding te doen. De financiële sanctie bij niet-melding is fors (€ 16.000).

WKKGZ en Waarschuwingsregister, zoek de verschillen

De lat om te melden bij het WKKGZ ligt veel lager dan de mogelijkheid om een persoon op te nemen in het Waarschuwingsregister. Daar staat tegenover dat de Inspectie onderzoek doet naar aanleiding van de melding en dat er pas een sanctie plaatsvindt bij voldoende bewijs. In het Waarschuwingsregister staan personen, waarvan het verwijt niet ondubbel-
zinnig hard gemaakt is. Daar is de ‘sanctie’ dus veel sneller een feit. Bovendien is de kring van personen veel ruimer dan bij het WKKGZ.

Vaststellingsovereenkomst sluiten, ook een kwestie van MVO

De vaststellingsovereenkomst is nog steeds de beste manier om tot een gedwongen beëindiging van het dienstverband te komen. Maar gebruik de ‘model’ vaststellingsovereen-
komst niet in alle gevallen. Zeker niet bij ernstig disfunctioneren, (seksueel) grens-
overschrijdend gedrag of bij incidenten. In die gevallen moet een zorgorganisatie zich afvragen of de arbeidsrechtelijke oplossing, voldoende recht doet aan de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid.

Ligt een uitspraak van de rechter in die gevallen niet meer in de rede? En let op, maak in ieder geval altijd het voorbehoud dat u in voorkomende gevallen melding doet bij IGZ, politie en/of Waarschuwingsregister. 

Meer informatie

Neem voor juridische vragen rondom het Waarschuwingsregister, WKKGZ of vaststellingsovereenkomsten contact op met Hanze advocaat. Hanze advocaat is gespecialiseerd in arbeidsrecht in de zorg. WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwer-
kingsovereenkomst
met Hanze advocaat met een gratis juridische helpdesk en korting op het uurtarief.
Lees ook het artikel 'Start landelijke uitrol Waarschuwingsregister'