Iedereen in zorg en welzijn is er inmiddels van doordrongen: de personeelstekorten in de sector verdienen de hoogste prioriteit. WGV Zorg en Welzijn zet zich hiervoor in Oost-Nederland in als aanjager en facilitator van de Regionale Actie-
plannen Aanpak Tekorten (RAAT). Daarnaast worden er meer initiatieven opgezet om te zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers, bijvoorbeeld vanuit de zorgkantoren. Hoe verhouden deze projecten zich tot elkaar? Marie-Susan van der Munnik en Anne ten Vergert, project-
leiders RAAT bij WGV Zorg en Wel-
zijn, vertellen over de samenhang.

In 2017 zijn in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn 4 regionale actieplan-
nen
 voor de aanpak van personeelste-
korten in zorg en welzijn afgesloten: voor de Achterhoek, Regio Zwolle, Steden-
driehoek en Noord-Veluwe en Twente. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hiervan de opdracht-
gever. Daarnaast is het ministerie samen met alle zorgkantoren opdracht-
gever van het team Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Waardigheid en Trots. Zorgkantoren zijn mede verantwoordelijk voor de implementatie van het

Kwaliteitskader. Zij kopen aan de hand van dat kader in en maken de implemen-
tatie onderdeel van de inkoopafspraken. Verpleeghuizen moeten voldoen aan het Kwaliteitskader en kunnen daarbij onder-
steuning krijgen vanuit het programma Waardigheid en Trots, dat in 2015 werd gepresenteerd en waarvan onlangs de doorontwikkeling ‘Thuis in het verpleeg-
huis’
 werd gepresenteerd. Vanuit het Kwaliteitskader is er ook aandacht voor de kwantiteit en kwaliteit van het be-
schikbare personeel, waardoor zorgkan-
toren eveneens aan kunnen sluiten bij RAAT en indien nodig aanvullende activiteiten kunnen ontplooien. De initiatieven vanuit RAAT zijn hierbij leidend.

Onduidelijkheid voorkomen

Samen de personeelstekorten aanpak-
ken: dat is het doel van RAAT en de zorgkantoren. Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom. Beide programma's streven ernaar om bestaande ideeën op een praktische en pragmatische manier te versnellen. Toch is er een belangrijk verschil. “Het Kwaliteitskader richt zich op de verpleeg- en verzorgingshuizen, RAAT heeft een sectorbrede aanpak,” vertelt Ten Vergert (foto links).