In de gezondheidszorg is aantrekken en behouden van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel een belangrijke voorwaarde voor goede gezondheidszorg en continuïteit van zorg. Partijen in de huisartsenzorg in Oost-Nederland ervaren in de regio's verschillende knelpunten. Zo is er in Twente met name een tekort aan huisartsen waar in Apeldoorn een tekort gezien wordt van met name gekwalificeerde doktersassistentes. Om beter zicht te krijgen op de oplossingsrichtingen die nodig zijn om de continuïteit van zorgverlening in de eerste lijn te kunnen blijven garanderen, is in een bijeenkomst van alle huisartsenorganisaties in Oost-Nederland, Proscoop en WGV Zorg en Welzijn aan het Nivel de onderzoeksopdracht verstrekt om de arbeidsmarktontwikkelingen in de eerste lijn beter in kaart te brengen.

In het kader van het onderzoeksvoorstel 'Strategische arbeidsmarktverkenning huisartsenzorg in Oost-Nederland'

van het Nivel wordt in juni en juli een enquête onder huisartspraktijken, huisartsenposten en zorggroepen uitgezet om de benodigde data te verzamelen.  

Doel

De doelstelling van dit onderzoek is een actueel beeld of 'foto' te maken van de arbeidsmarkt huisartsenzorg in Oost-Nederland. Daarmee moet inzicht worden gegeven in de huidige- en toekomstige vraag en aanbod naar huisartsenzorg in Oost-Nederland. Het onderzoek bouwt voort op de praktijkenquête die het Nivel in 2018 heeft ontwikkeld en landelijk in samenwerking met SSFH heeft uitgezet. 

Verwachte resultaten en toepassingen

Het onderzoek moet in oktober resulteren in een rapportage op verschillende gebiedsniveaus die relevant zijn voor de partijen van het werkgeversoverleg Oost-Nederland. Het rapport en het databestand moet partijen handvatten bieden om oplossingsrichtingen te formuleren richting werkveld en opleidingsinstituten.  

"Voor mij is het traject al geslaagd als de respons hoog is en we daarmee voldoende kwalitatieve informatie krijgen om adequaat beleid te kunnen formuleren zodat we op korte als ook op lange termijn in staat zijn en blijven om passende zorg te kunnen blijven verlenen”, aldus Herbert van Petersen, directeur Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG). “Een hoge respons zal leiden tot een zodanig heldere foto dat we gezamenlijk arbeidsmarktbeleid kunnen ontwikkelen op verschillende niveaus; de huisartsenpraktijk, de huisartsenorganisaties, gemeente en regio. Dat we in dit verband met elkaar regionaal samenwerken, is al winst.” 

Strategisch relatiemanager Hans Hokke is vanuit de werkgeversvereniging betrokken bij dit onderzoek: “De (regionale) knelpunten in de aansluiting tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg krijgen momenteel veel aandacht. Ook is er veel discussie over de als zeer hoog ervaren werkdruk die alle huisartsen lijkt te treffen. Door deelname aan de praktijkenquête kunnen huisartsen helpen de knelpunten scherper in kaart te brengen, en meer oplossingsrichtingen te verkennen die passen bij de specifieke regionale omstandigheden.”