Het ei is gelegd. Twee weken geleden heeft RegioPlus, mede namens WGV Zorg en Welzijn, de aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergelegd voor een programmasubsidie van 5 jaar, gericht op de verdere uitbouw van de regionale aanpak van Human Capital vraagstukken in zorg en welzijn. Dit programma wordt de opvolger van het 4-jarige programma ‘Koersen op Kansen’ dat eind dit jaar afloopt. 

Het programma sluit qua opzet aan bij het landelijke actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van VWS. Enkele reeds lopende projecten worden ingebed in dit nieuwe programma, zodat niet langer sprake is van verschillende verantwoordingsregimes en de onderlinge samenhang tussen deze projecten beter zichtbaar gemaakt kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het programmamanagement van Sterk in je werk, de ontwikkeling van de regionale contactpunten en de ondersteuning van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Het nieuwe programma is opgebouwd uit vijf elementen: een basisstructuur, waarop drie programmalijnen (Kiezen, Leren, Werken) zijn gebouwd, waaraan -

overkoepelend - als vijfde element innovatie is toegevoegd.

Verbinden

“Een solide basis is nodig om op regionaal niveau ook beleid te kunnen maken”, aldus Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn. “Dat houdt bijvoorbeeld in dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt moeten worden gemonitord en duiding van trends en cijfers moet plaatsvinden. Partijen moeten met elkaar worden verbonden. Het gaat dan niet alleen om zorg- en welzijnsinstellingen onderling, maar ook om de verbinding met andere stakeholders: onderwijsveld, regionale werkbedrijven, gemeenten, zorgkantoren en ziektekostenverzekeraars, alsook werknemersorganisaties. De betrokken-
heid van zorgprofessionals bij beleid en de implementatie daarvan is een extra uitdaging. Tegelijkertijd dient de sector zorg en welzijn ook haar plaats in te nemen aan regionale tafels waaraan overheid, ondernemersorganisaties en kennisinstellingen beleid afstemmen waar het gaat over de ontwikkeling van de regionale economie. Arbeidsmarkt en (sociale) innovatie staan daar veelal hoog op de agenda.”