Tegelijkertijd is gebleken dat de eisen die worden gesteld aan de verantwoording – zeker waar het gaat om maatwerk – als belastend en omvangrijk worden ervaren.  Omgekeerd komt het ook voor dat instellingen vooraf onvoldoende aandacht schenken aan de kwaliteit van hun interne projectadministratie. “Goede vastlegging en registratie aan de voorkant, maakt verantwoording aan de achterkant een stuk gemakkelijker”, aldus Nederpelt.

Tweedaagse bijeenkomst

Op 19 en 20 juni komt een groot aantal partijen samen tijdens een tweedaagse bijeenkomst om vragen te beantwoorden als:

  • Hoe kunnen we de doelen waarvoor het plan is opgesteld behalen zonder dat de administratieve verantwoordingslast zodanig zwaar wordt ervaren dat het de uitvoerbaarheid in de weg staat?
  • Wat kan eenvoudiger en simpeler?
  • Wat kan weg?
  • Hoe zorgen we ervoor dat voldaan wordt aan de minimale verantwoordingseisen?

VWS, RegioCoöp, 15 instellingen die gebruik maken van de subsidie en een aantal deskundigen die direct bij de uitvoering van het project zijn betrokken (programmamanagement, Shared Service Centrum, regionale projectleiders, ICT-leverancier) zullen hierbij aanwezig zijn.

De opbrengst van deze tweedaagse bijeenkomst zal naar verwachting snel vertaald kunnen worden in besluiten en daarmee een aantal belemmeringen voor een effectieve verantwoording van uitgevoerde trajecten kunnen wegnemen. “Houd moed”, moedigt Nederpelt aan.

Het ministerie van VWS heeft al eerder aangegeven mee te willen zoeken naar oplossingen voor ervaren problemen zodat het plan, dat door de minister als een belangrijk instrument in de aanpak van de verwachte personeelstekorten wordt gezien, (nog) succesvoller wordt.

"Goede vastlegging en registratie aan de voorkant, maakt verantwoording aan de achterkant een stuk gemakkelijker"

In een notendop

Om op de tekorten aan professionals zorg en welzijn in te spelen, is het SectorplanPlus opgesteld. Hiervoor is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2017-2021 een meerjarige subsidie gereserveerd van in totaal 345 miljoen euro. Deze subsidie is bedoeld om werkgevers zorg en welzijn een extra impuls te kunnen laten geven aan (scholings)activiteiten, primair gericht op nieuwe instroom, maar ook op behoud en anders werken in de sector.

Eind 2019 volgt het vierde en laatste tijdvak. In de afgelopen drie tijdvakken is al een zeer groot beroep vanuit de sector op het SectorplanPlus gedaan. De landelijke tussenstand hiervan wordt weergegeven in een rapportage die in april jl. is uitgebracht. De tijdvakken zijn respectievelijk eind 2017, voor de zomer van 2018 en eind 2018 opengesteld. Ook zijn op bepaalde plaatsen gegevens over de verantwoording van het eerste tijdvak meegenomen.