De beweging in de richting van zelfsturing is positief.

De gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor de nodige ophef. Wordt daar niet teveel gewicht aan gegeven? We zijn per slot van rekening een land van coalities. Verschillen worden in verkiezingstijd uitvergroot, om vervolgens weer te worden overbrugd door compromissen te sluiten. Een verkiezingsuitslag zorgt daarom bijna nooit voor een echte omwenteling, maar leidt slechts tot accentverschuivingen. Het kan niet zo zijn dat de keuzes die gemeenten maken, waar het gaat om de wijze waarop zij hun verantwoordelijkheid voor de zorg aan kwetsbare burgers inrichten, elke vier jaar drastisch verandert. Burgers mogen gemeenten ook aanspreken op continuïteit in beleid en ‘gerechtvaardigd vertrouwen’.  

Iedereen is het er over eens dat de regelgeving in de zorgsector is doorgeschoten. Men is het eens over het feit dat goed bestuur vraagt om zorgvuldige besluitvorming, een reëel tijdpad en flankerend beleid. Het vraagt ook commitment van degenen die een rol moeten spelen bij de uitvoering van beleid. Zit daar mogelijk het knelpunt? 

Van een zorgmedewerker mag je verwachten dat hij/zij meewerkt aan een verandering zo lang sprake is van een verbetering van het perspectief. 

Weinig mensen worden enthousiast van dreiging met kaalslag, kwaliteitsvermindering en baanverlies. De beweging in de richting van zelfsturing, versterking van zelfredzaamheid en keuzevrijheid is een positieve beweging. Laten we ervoor zorgen dat die beweging wordt versterkt, om vervolgens de effecten daarvan als besparing te kunnen inboeken. 

De zorgsector is een markt waar vraag en aanbod verschillend gedefinieerd zijn. De behoefte van een patiënt betreft goede diagnostiek en behandeling, heldere communicatie, ondersteuning bij herstel, om vervolgens zo goed mogelijk in staat te blijven deel te nemen aan de samenleving. Het gaat fout in de vertaling van deze behoefte in ‘vraag’. De betaling is namelijk niet geënt op de mate waarin voorzien wordt in een behoefte, maar in productieparameters. Verander de parameters op de juiste wijze en de transitiebeweging wordt versterkt. 

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn