Zorg- en welzijnsinstellingen staan voor grote uitdagingen. De kosten voor de zorg nemen toe en de kwaliteit van de zorg staat onder grote druk. Het aantal werkzoekenden is enorm gestegen en het aantal vacatures dat ontstaat is laag. De economie, als sturende factor voor de arbeidsmarkt, vindt maar moeilijk haar weg omhoog. Met name het oostelijk deel van Nederland heeft meer dan gemiddeld last van een nog steeds teruglopende werkgelegenheid. Omdat de economische groeiverwachtingen voor de middellange termijn laag zijn, zijn de veranderingen in de arbeidsvraag niet groot.

Voor werkzoekenden is het beeld per economische sector belangrijk: welke sectoren laten op termijn de hoogste groei van het aantal banen zien? Het meeste perspectief op de middellange termijn bieden de sectoren uitzendbureaus, zorg en welzijn, groothandel, specialistische diensten en detailhandel (UWV arbeidsmarktprognose 2013-2014). Ook de bouwnijverheid vertoont, na jaren van teruggang, op termijn weer groei van de werkgelegenheid.

Conform deze ontwikkelingen ziet ook WGV Zorg en Welzijn het bezoekersaantal van de website van ZorgSelect aanzienlijk groeien. 

Van iets meer dan 1 miljoen bezoekers in 2012 is het bezoekersaantal met ruim 200.000 gegroeid in 2013. Ook het aantal werkzoekenden dat zich bij de cv-bank van ZorgSelect heeft ingeschreven is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Regionaal staan we voor een grote uitdaging. De bevolking vergrijst, de beroepsbevolking gaat krimpen en de zorgbehoefte gaat sterk toenemen. Op de korte termijn lijkt als gevolg van bezuinigingen sprake van een krimpende werkgelegenheid. Op langere termijn wordt echter weer groei verwacht als gevolg van de toenemende zorgvraag.

Speerpunten van beleid zullen zich dus moeten (blijven) richten op:
- het verbeteren van (zorg)logistieke processen;
- het bieden van voldoende stageplaatsen; 
- vergemakkelijken van onderlinge uitwisseling van personeel;
- inrichten van flexpools;
- mogelijkheid bieden voor intersectorale uitwisseling binnen één systeem;
- bieden van één regionaal platform voor alle sectoren waar zowel werkgevers vacatures kunnen melden en werknemers met zo min mogelijk omwegen gevonden kunnen worden. •