De Participatiewet is zonder twijfel een van de meest besproken onderwerpen van het laatste jaar. De wet gaat uit van het principe dat iedereen - naar vermogen - moet bijdragen aan de samenleving, dus ook mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Eén van de concrete gevolgen is dat er geen instroom meer is in de sociale werkvoorziening. Mensen met een dienstverband als Wsw’er (Wet sociale werkvoorziening) kunnen gewoon blijven. De uitvoering van de nieuwe wet ligt bij gemeenten.

Binnen Deventer Werktalent werken gemeente Deventer en sociale werkvoorziening Sallcon samen om mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan (regulier) werk te helpen. Deventer Werktalent heeft jarenlange ervaring met re-integratietrajecten. Dianne Kortschot, manager van Deventer Werktalent (rechts op de foto): "Wij werken in Deventer, maar ook regionaal in de arbeidsmarktregio.

In totaal hebben veertien gemeenten, waaronder centrumgemeenten Apeldoorn, Zutphen en Harderwijk, zes regionale sociale werkvoorzieningen, werkgevers (VNO-NCW), vakbonden, onderwijsorganisaties en het UWV de krachten gebundeld. Samen vormen zij de nieuwe netwerkorganisatie Regionaal Werkbedrijf. Het UWV zit ook hier in huis. Dat is voor werkgevers belangrijk, want die hebben dan één loket. Per slot van rekening maakt het voor hen niet uit via welke route iemand komt, zij willen gewoon de juiste kandidaat op de juiste plek hebben.” 

Prestatieladder

De werkgeversorganisaties hebben in het Sociaal Akkoord met de overheid afgesproken dat zij de komende jaren 125.000 mensen met een afstand tot arbeidsmarkt in dienst nemen. De gemeente Deventer stimuleert dit door bij aanbestedingen en richting gesubsidieerde instellingen te stellen dat zij moeten voldoen aan de PSO-ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen). >