In Den Haag verwijzen bewindslieden voor de oplossing van arbeidsmarktvraagstukken steevast naar de regeling voor de cofinanciering van sectorplannen. Het panacé voor alle problemen: maak een sectorplan. Vanuit de zorgsector zijn veel plannen ingediend, want de transities in de sector hebben enorme arbeidsmarkteffecten. 

WGV Zorg en Welzijn heeft vier (sub)regionale sectorplannen in uitvoering. Het gaat dan om plannen gericht op scholing. Door de transities worden andere kwaliteiten van medewerkers gevraagd. Via scholing en training kunnen zij daarvoor worden toegerust. Bij elkaar opgeteld gaat het landelijk om zo’n 100.000 trajecten, mogelijk zelfs meer.

Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn: "De transities hebben niet alleen gevolgen voor de aard van het werk, maar ook voor de werkgelegenheid. Afgelopen jaar is het aantal arbeidsplaatsen in de sector behoorlijk teruggelopen. In de eerste lijn is nog sprake van groei, alle andere deelsectoren krimpen. Toch is het aantal collectieve ontslagen tot nu toe beperkt.

In eerste instantie is vooral gekozen voor een mix van ‘gemakkelijke oplossingen’: natuurlijk verloop, beëindiging van tijdelijke contracten, afbouw van min-max contracten en individuele vaststellingsovereenkomsten. Dat kan in de loop van het jaar veranderen. Veel flexibiliteit is er niet meer.”   

Toch zijn er alweer wat lichtpuntjes. Het aantal vacaturemeldingen stijgt. Het aantal nieuw aangevraagde ww-uitkeringen is met 16% gestegen, maar het aantal wegens werkhervatting beëindigde ww-uitkeringen is met 30% gestegen, terwijl het aantal ww-uitkeringen dat is stopgezet omdat de maximale ww-duur is bereikt, juist met 1% is gedaald.

Gerard: "We zijn er nog niet. Extra inzet op scholing en training van medewerkers is noodzakelijk. We zien tegelijkertijd dat er (nog) niet zoveel gebruik gemaakt wordt van de ruimte voor loopbaanbegeleiding en outplacementtrajecten voor boventallige medewerkers in de landelijke sectorplannen. >