De inmiddels opengestelde 3e tranche biedt sectoren de mogelijkheid om in regionaal verband ander werk te vinden voor degenen die hun baan kwijtraken, of zijn kwijtgeraakt. Scholing met behoud van uitkering – de zogenaamde brug ww – is mogelijk om boventallige medewerkers en uitkeringsgerechtigden gereed te maken voor een functie elders. Daarbij is het van belang dat goed zicht bestaat waar kansen liggen. Waar landelijk gesproken wordt over ‘tekortberoepen’ waarvoor opgeleid zou moeten worden, blijkt bij de opzet van 3e trancheplannen dat vooral gekeken moet worden naar cross-overs. Sectoren kunnen iets van elkaar leren, ze kunnen elkaar versterken. Zo kunnen professionals uit de zorg als vakdocent in het onderwijs voorzien in de groeiende vervangingsvraag daar. Nog beter zou het zijn wanneer zij met één been in de beroepspraktijk en één been in het onderwijs zouden staan. Kennis van de zorg is dan actueel, terwijl didactische vaardigheden via een scholingstraject kunnen worden aangeleerd. Een win-win situatie. Zo zijn meer verbindingen te leggen: tussen zorg en overheid, tussen zorg en toerisme, tussen zorg en…" 

"Bedrijfstakken kunnen elkaar verder helpen”

"Een boventallige medewerker een sollicitatietraining bieden is ‘oud denken’; een nieuwe uitdaging organiseren is het nieuwe denken, met kans op succes. Dat vraagt creativiteit en ‘out of the box denken’. Wat dat betreft maakt zo’n regeling voor de cofinanciering van sectorplannen veel los. Denken in kansen is sowieso beter dan het denken in bedreigingen. Bedrijfstakken kunnen elkaar verder helpen.” 

Eind mei sluit de aanvraagperiode voor het indienen van sectorplannen. WGV Zorg en Welzijn is trekker en penvoerder van een intersectoraal mobiliteitsplan voor de regio Twente. In de Achterhoek ligt de regie bij het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA). In de Stedendriehoek wordt door de Strategic Board gewerkt aan een gezamenlijk plan. In de regio IJssel-Vecht gebeurt op dit vlak nog niet veel. Gerard: "Overigens wordt door grensregio’s gezamenlijk ook nog bekeken of het mogelijk is een gezamenlijk plan in te dienen gericht op de ontsluiting van de Duitse arbeidsmarkt voor Nederlandse werkzoekenden. Aan ideeën geen gebrek, nu nog de vertaling in goede plannen. Werk aan de winkel dus, niet alleen voor de vereniging, maar ook voor alle potentiële mede-eigenaren van zo’n regionaal plan. We kunnen dit als sector niet alleen aan." >

Regionaal Sociaal Akkoord ondertekend 

Op 18 februari 2015 is het ‘Regionaal Sociaal Akkoord arbeidsmarkt zorg en welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe’ ondertekend door overheden, werkgevers- en werknemers-organisaties en kennisinstellingen.

Met het akkoord, dat voortvloeit uit het Akkoord van Beekbergen van juni 2013, willen de betrokken partijen zo veel mogelijk de mobiliteit van medewerkers organiseren. Ook toekomstgerichte en duurzame opleidingen voor zorg en welzijn en strategische samenwerking om mobiliteit op lagere functieniveaus intersectoraal te organiseren, zijn doelen van dit akkoord. 

In 4 werkgroepen - Mobiliteit, Opleidingen, Participatie en Gezonde organisatie - zal aan de doelen van het Sociaal Akkoord gewerkt worden. Een stuurgroep, onder voorzitterschap van de Strategische Board, zal de voortgang en relatie met externe ontwikkelingen monitoren. De Strategische Board en WGV Zorg en Welzijn pakken samen de coördinatie op van de uitvoering van het sociaal akkoord.