Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt heldere eisen aan wat cliënten (en hun naasten) mogen verwachten wanneer zij op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. Het voldoen aan die eisen kost tijd en geld en in een aantal gevallen zijn verbeteringen alleen mogelijk als die door aanbieders in de regio, het onderwijs, de werkgevers-organisaties en zorgkantoren gezamenlijk worden opgepakt. Een daarvan is het tekort aan (de juiste) medewerkers, een onderwerp dat ook in het kader van RAAT al is opgepakt.

Het kwaliteitskader stelt onder andere dat er voldoende en juist gekwalificeerde medewerkers moeten zijn om goede verpleeghuiszorg te kunnen leveren. Het binnenhalen én houden van medewer-kers zijn belangrijke onderwerpen, maar ook ‘anders werken’ of de inzet van nieuwe technologie kan een bijdrage leveren.

Marie-Susan van der Munnik is beleidsmedewerker bij WGV Zorg en Welzijn en projectleider RAAT. Lieuwe-Jan van Eck is namens Waardigheid en trots in de regio’s actief om die samenwerking te stimuleren en de verschillende partijen te ondersteunen.

Van Eck: “Wij staan middenin de driehoek van werkgeversorganisaties, zorgaanbieders en zorgkantoren. Ik vergelijk onze rol wel eens met die van een oliemannetje.”

Gezamenlijke projecten

Het ministerie van VWS heeft 2,1 miljard ‘kwaliteitsbudget’ beschikbaar gesteld dat door organisaties grotendeels wordt gebruikt om extra medewerkers te kunnen betalen. De ‘transitiegelden’, (landelijk 50 miljoen per jaar) kunnen worden ingezet om per zorgkantoorregio specifieke knelpunten op te lossen. Het gaat hier om de regio’s Achterhoek, Twente (Menzis), Zwolle, Apeldoorn/Zutphen (Zilveren Kruis) en Midden-IJssel (ENO). “Alle ingediende plannen zijn door de zorgkantoren gehonoreerd en er is ruimte opgenomen voor eventuele bijstelling, als de omstandigheden veranderen”, zegt Van der Munnik. “Er lopen nu ongeveer 25 projecten.” In totaal werkten in 2017 binnen de regio van WGV Zorg en Welzijn 158.682 mensen in Zorg en Welzijn. 26.823 mensen zijn uitgestroomd, waarvan 11.482 mensen de sector hebben verlaten.