Om de oplopende kosten van zorg en welzijn te beteugelen zijn in het regeerakkoord een groot aantal maatregelen aangekondigd. Een groot deel van de maatregelen wordt gefaseerd ingevoerd, naar verwachting worden de echte gevolgen pas goed zichtbaar in 2015. De grootste bezuinigingen worden verwacht in de maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. 

In zorg en welzijn zal in ieder geval tijdelijk sprake zijn van minder behoefte aan personeel. Personeel dat nu boventallig wordt, is waarschijnlijk later weer nodig om doorgroeiende zorgvraag op te vangen.

"Nieuwe ideeën en het creëren van evenwicht zijn belangrijk voor goed werkgeverschap."

WGV Zorg en Welzijn heeft geconstateerd dat het aantal baanopeningen in de periode januari-juni 2013 ten opzichte van 2012 met bijna een kwart is teruggelopen. Vacatures worden meer intern vervuld door eigen medewerkers. De bezuinigingen die bij het ministerie van Veiligheid en Justitie moeten gaan plaatsvinden hebben grote gevolgen bij verschillende justitiële jeugdinrichtingen. 

Voor werkgevers ligt hier een grote opgave. Regionaal werken zorg- en welzijnsorganisaties aan personeelstransitie en -reductie. De vereniging inventariseert de aard en omvang van de problematiek en zoekt samen met het werkveld naar oplossingen.  

De vereniging streeft ernaar dit najaar te komen tot regionale sociale pacten. Een akkoord waarin werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, overheid, onderwijsveld en andere regionale stakeholders afspraken maken om transities mogelijk te maken. Een consistent (overheids)beleid gericht op de lange termijn (langer dan een kabinetsperiode) kan dit initiatief ondersteunen. Minister Asscher heeft 600 miljoen beschikbaar gesteld om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De vereniging is een aantal projecten gestart om deze problemen het hoofd te bieden. Bij dreigende sluitingen of reorganisaties wordt al gebruik gemaakt van het recruitmentsysteem van de vereniging. Het instrument wordt meer en meer erkend als strategisch instrument en kan later mogelijk een deel van de huidige (personeels)-informatiesystemen bij organisaties vervangen.