Ik geloof heilig in het concept van zelfsturing, en zeker in de zorg.” Aan het woord is Frans Landstra, eigenaar van Hanze advocaat. “Een  groot deel van onze zorgklanten is het pad van zelfsturing ingeslagen of staat op het punt dat te doen.”

Te snelle invoering

“Hoewel de insteek bijna altijd voortkomt uit de visie de organisatie anders te gaan vormgeven, zie ik vaak dat bedrijfseconomische redenen tot een versnelde besluitvorming en invoering leiden. Daarnaast zien we dat in die fase alle aandacht gericht is op de organisatorische kant van zelfsturing. De logistiek van de omwenteling is ook razend ingewikkeld. De arbeidsrechtelijke gevolgen krijgen onvoldoende aandacht. Dit terwijl de ‘regels van het spel’ wel degelijk wijzigen en de organisatie daar vroeg of laat mee geconfronteerd zal worden.” Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

1. Ziekte & re-integratie
2. Functioneren team & medewerkers
3. Wijziging van arbeidsvoorwaarden
4. Beoordelen & belonen
5. Gebruik flexibele arbeidsvormen

Functioneren team / medewerkers

Als het team of één van de leden niet functioneert dan moet het team dit zelf oppakken en oplossen. De coach kan hierbij assisteren. Tot zover is er niets aan de hand. Complexer wordt het wanneer blijkt dat het vervolgens nog niet goed loopt. Welke interventies worden er dan gepleegd, wie draagt daarbij de verantwoordelijkheid en hoe wordt het proces vastgelegd? Wie bepaalt dat er sprake is van dusdanig disfunctioneren dat het dienstverband niet kan worden voortgezet?

Ziekte & re-integratie

Niet zelden leidt zelfsturing tot stijging van het verzuimpercentage. Los daarvan is de begeleiding van zieke medewerkers complex en tijdrovend. Wie daarin de (eind)verantwoordelijkheid heeft is vaak diffuus, terwijl de financiële consequenties enorm zijn.

Riskmanagement

Zelfsturing brengt met zich mee dat arbeidsrechtelijke risico’s opnieuw in kaart moeten worden gebracht. Aan de hand daarvan kan beleid gevormd worden met betrekking tot de onderwerpen als aanhoudend disfunctioneren,

stagnerende reïntegratietrajecten, ongewenste omgangsvormen, verbetertrajecten, gebruik van flexibele schil, meldingsplicht bij incidenten etc. Op deze manier wordt het HR beleid geborgd en worden daarnaast de belangen van medewerkers én de organisatie optimaal gediend.

Meer informatie 

Neem contact op met Frans Landstra van Hanze advocaat. Hanze advocaat is gespecialiseerd in arbeidsrecht in de zorg. WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat, op basis waarvan leden gebruik kunnen maken van de gratis juridische helpdesk en korting krijgen op het uurtarief.


Frans Landstra, eigenaar Hanze advocaat