“Eenheid in verscheidenheid. De aanzwellende vraag naar personeel in de sector zorg en welzijn vraagt om actie. Gecoördineerde actie wel te verstaan. Gecoördineerd op het niveau van de arbeidsmarktregio en afgestemd tussen alle partijen die voor de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk in de sector zorg en welzijn van belang zijn.” Aan het woord is Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn.

Nederpelt: “Het gaat om individuele werkgevers, vakorganisaties, onderwijs-
veld, zorginkopers (gemeenten/ zorgkantoren/verzekeraars) en het regionaal werkbedrijf. WGV Zorg en Welzijn initieert, stimuleert, onderzoekt en verbindt partijen met als doel dat er eind dit jaar in de regio’s IJssel-Vecht, Twente, Stedendriehoek/Noord-Veluwe en de Achterhoek een set aan afspraken ligt op basis waarvan partijen de uitda-
ging gezamenlijk aangaan. Uitgangspun-
ten daarin zijn: gezamenlijk verantwoor-
delijkheid nemen; ambities vertalen in concrete afspraken en daarop ook aanspreekbaar zijn;

bestaande instrumenten beter op elkaar afstemmen en effectiever inzetten; extra inspanningen belonen en partijen die hun verantwoordelijkheid niet of onvoldoende nemen, hierop aanspreken. Dat is geen sinecure. Het moet snel gebeuren, de set aan afspraken moet gedragen worden en de acties moeten concreet genoeg zijn.”

Toenemende mismatch

De omslag op de arbeidsmarkt voltrekt zich in een ongekend tempo. De werkloosheid daalt snel en het aantal vacatures loopt op. De mismatch neemt toe. Dat wil zeggen dat de kwaliteiten van werkzoekenden niet of nauwelijks overeenkomen met de aangeboden vacatures. Dat geldt ook voor de sector zorg en welzijn. Terwijl aan de ene kant functies vervallen, is aan de andere kant sprake van een groeiende behoefte aan specifieke functiegroepen.

De belangstelling onder jongeren voor een opleiding en later een baan in de sector zorg en welzijn moet gestimuleerd worden. Dit volstaat niet. Door de ontgroening zal het aantal jongeren afnemen.