Tegelijkertijd zullen de beroepsopleidingen moeten meebewegen. Opleidingen zullen meer modulair en op het individu toegesneden moeten worden. Van medewerkers worden deels andere, deels nieuwe kwaliteiten gevraagd, terwijl ook kennis sneller dan voorheen veroudert en bijgespijkerd moet worden. Niet zozeer de opleiding, maar de kwaliteiten die iemand nodig heeft om zijn of haar functie goed in te vullen bepalen. Bevoegde en bekwame medewerkers, daar gaat het om. 

Aandacht voor doorstroom

In een markt die voortdurend aan het veranderen is, wordt de baanzekerheid steeds kleiner. De werkzekerheid in de sector zorg en welzijn is echter groot. De zorg is en blijft mensenwerk, ook al groeit de invloed van ICT en techniek. Die zekerheid geldt echter alleen als mensen bereid en in staat zijn mee te bewegen en zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor hun duurzame inzetbaarheid.

Gemiddeld wordt iets meer dan 60% van de vacatures ingevuld door iemand die al binnen de sector werkzaam was. Er is dus een aanmerkelijke doorstroom. Versterking daarvan is wenselijk om kennis voor de sector te behouden en medewerkers de kans te geven door te groeien. Het is daarmee ook gemakkelijker om in collegiaal verband afspraken te maken over herplaatsing /

doorstroom van medewerkers. Dit vergroot de werkzekerheid en daarmee de aantrekkelijkheid van de sector. De instroom vergroten zonder te letten op de uitstroom is zinloos. Dit is een vraagstuk dat door werkgevers zowel individueel, als in regionaal verband moet worden opgepakt.

Innovatie

De techniek staat niet stil. Welke handelingen kunnen met behulp van ICT worden ondervangen? Wat betekent dit voor de omvang van de benodigde personele inzet en welke eisen stelt dit aan de kwaliteit van de individuele beroepskracht? Het thema innovatie is ook voor de toekomstige personeelsvoorziening in de sector van groot belang. Door trends en ontwikkelingen te monitoren, door innovaties in de praktijk toe te passen en te testen wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van een brede implementatie binnen de sector. Dit zal vertaald kunnen worden in de Human Capital Agenda voor de sector zorg en welzijn. Nederpelt: “Zoals zo vaak geldt, zullen we moeten acteren op hetgeen we weten en hetgeen we verwachten. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Niets is zo onzeker als de toekomst.”

Gratis sprintsessie Strategisch Leren

Het zorg- en welzijnswerkveld is volop in beweging. Hoe zorg je er in dit krachtenveld voor dat medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en blijven leren? Om het werkveld hierin te ondersteunen, biedt WGV Zorg en Welzijn in november een gratis 2-daagse sprintsessie Strategisch Leren aan. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast start er begin 2018 een volledige leergang voor die organisaties die nog fundamenteler met dit onderwerp aan de slag willen. Klik hier voor meer informatie.

Invullen nulmeting

Binnenkort ontvangen de hoofden opleidingen van lidinstellingen het verzoek om een korte nulmeting over strategisch leren in te vullen. De opzet is dat we deze meting op gezette tijden herhalen (1-, 2- en 3-meting) om de ontwikkeling van het leerbeleid te volgen. Meer informatie