Bij een vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. Het benoemt en ontslaat bestuursleden, keurt begrotingen en jaarrekeningen goed, net als het strategisch beleid. Het bestuur vervult in formele zin de rol van werkgever naar de directeur, houdt toezicht op diens functioneren, adviseert en doet aan beleidsvoorbereiding en -vorming. De directeur bereidt voor en voert uit. Bij good governance is meer aan de orde dan alleen de rollen en taakverdelingen.

De vereniging behartigt niet alleen de belangen van de leden, maar heeft ook een maatschappelijke opdracht, namelijk: zorgen voor voldoende en goed voor hun functie toegeruste medewerkers in de sector zorg en welzijn. De vereniging treedt regelmatig op als hoofdaanvrager van subsidies, waarbij soms de voorwaarde geldt dat ook niet-leden deel kunnen nemen. Wie mag meedoen? Hoe worden middelen verdeeld? Dat vraagt extra aandacht voor transparantie en het vermijden van mogelijke ‘conflicts of interest’. Daar waar het bestuur van de vereniging gevormd wordt door bestuurders van lidinstellingen die veelal ook deelnemen aan projecten, kan de schijn van belangenverstrengeling optreden. 

Aanpassingen governance-structuur

Daarom stelt het bestuur tijdens de ALV in december aanpassingen voor in de governance-structuur van de vereniging. Dat wil zeggen dat de directeur in de toekomst directeur-bestuurder wordt en het huidige bestuur verder gaat als Raad van Advies voor de directeur-bestuurder. De ALV wordt vervolgens gevraagd een Raad van Toezicht te benoemen, die toezicht houdt op de directeur-bestuurder en bestaat uit 3 onafhankelijke (niet aan een lidinstelling gelieerde) personen. De ALV blijft het hoogste orgaan en er wordt voldaan aan de nieuwste inzichten omtrent good governance. 

Ook op landelijk niveau is good governance belangrijk. De voorgenomen fusie tussen Stichting RegioPlus – het landelijk samenwerkingsverband van de 14 regionale werkgeversorganisaties – en RegioCoöp - de coöperatieve vereniging van dezelfde werkgeversorganisaties – moet per 1 januari leiden tot een coöperatieve vereniging RegioPlus, die beleid ontwikkelt en de leden faciliteert bij de implementatie daarvan.