Werkagenda 2021-2025 en Focusgroepen

De Werkagenda is een coproductie van 4 hbo-, 8 mbo-instellingen en de sector zorg en welzijn in Oost-Nederland. De komende jaren worden elf thema’s concreet uitgewerkt door zogenoemde Focusgroepen. De opdracht per werkagenda-thema/focusgroep komt van de Regiegroep (stuurgroep vanuit het Beleidsoverleg Onderwijs-Werkveld) en zij zien ook toe op de resultaten van de Focusgroepen. De Focusgroepen zijn wisselend van samenstelling met vertegenwoordiging uit het werkveld en onderwijs. Zij leveren een bijdrage vanwege hun expertise op een bepaald thema. De werkwijze richt zich op slagkracht, daadkracht en goede voorbeelden die tot een olievlekwerking in Oost-Nederland kunnen leiden. 

De thema’s van de nieuwe Werkagenda komen voort uit de adviezen van de Commissie Werken in de Zorg, het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’, een aantal regionale overleggen op strategisch, beleids- en operationeel niveau, de Onderwijsvisie Oost-Nederland en nieuwe inzichten die zijn opgedaan tijdens de COVID-pandemie.